Sløjfning af olietanke i Varde kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Du har selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din tank skal udskiftes
Mange olietanke er nu så gamle, at de skal udskiftes. Og som ejer af en olietank skal du selv være opmærksom på, hvornår det skal ske. Her kan du finde fristerne for, hvornår du skal udskifte din olietank, hvordan du tjekker alderen på olietanken, og hvad du skal gøre, hvis du skulle være så uheldig at opleve et læk fra din tank.

Reglen er, at nedgravede glasfiberbelagte ståltanke på under 6.000 liter skal udskiftes 40 år efter produktionsåret - senest den 31. december det pågældende år. Tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal dog først udskiftes efter 50 år. Vær opmærksom på, at det ikke var almindeligt med indvendig korrosionsbeskyttelse før år 2000.

Nedgravede plasttanke på under 6.000 liter skal sløjfes senest når de er 45 år gamle.

Hvornår skal en overjordisk olietank udskiftes
Overjordiske olietanke af stål på under 6.000 liter skal udskiftes 30 år efter produktionsåret - senest 31. december det pågældende år. Hvis de har indvendig korrosionsbeskyttelse lægges 10 år til, så der først er krav om sløjfning, når de er 40 år gamle. Vær opmærksom på, at det ikke var almindeligt med indvendig korrosionsbeskyttelse før år 2000. Reglerne gælder uanset, om den overjordiske olietank står indendørs eller udendørs.

Overjordiske plasttanke på under 6.000 liter skal, hvis de er enkeltvæggede sløjfes efter 25 år - hvis de er dobbeltvæggede efter 40 år.

Sådan tjekker du alderen på din olietank
Tjek alderen på din olietank ved at se på fabriksåret på din tankattest, hvis en sådan findes, eller på et mærke på selve tanken eller påfyldningsstudsen.

Har du ikke en tankattest, kan det være din kommune har en kopi.

Der er også andre muligheder for at fastlægge alderen.

Gamle, usløjfede olietanke
Ifølge olietankbekendtgørelsens § 31, stk. 3 er det ejeren, der skal sørge for at sløjfe et anlæg, såfremt brugen varigt ophører. Et oliefyringsanlæg er eksempelvis taget varigt ud af brug, når en anden varmeforsyning er installeret. I situationer hvor tidligere ejere ikke har opfyldt dette krav, skal man være opmærksom på, at også den til enhver tid værende ejer af en ejendom skal sørge for, at tanke der er taget ud af brug, er sløjfet forskriftsmæssigt jf. § 21 a i Miljøbeskyttelsesloven.

Sløjfningspligt
Køber du f.eks. en ejendom, hvor du efterfølgende opdager en gammel tank, der ikke er blevet sløjfet af en tidligere ejer, vil du således være forpligtiget til at sløjfe tanken efter forskrifterne, dvs. tømme den og afblænde den. Der vil ofte være tale om, at du er blevet "overdraget en mangelfuld ejendom", hvor der kan være grundlag for et erstatningskrav mod sælger.

Oplysninger om olietanke på din ejendom
Du kan tjekke dine oplysninger hos BBR.

Oplysningerne kan være mangelfulde eller fejlbehæftede, da de er baseret på, at der sker de indberetninger fra ejere eller brugere af tanke, som de er forpligtet til at foretage (anmeldelse af etablering og sløjfning). Hvis der er fejl i BBR, kan du indberette fejlen til din kommune via denne formular.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Tjek for udsivning
Problemet med gamle olietanke, der ikke er i brug længere er, at det forekommer, de ikke er blevet tømt for olie. Det giver risiko for jordforurening, hvis tanken lækker.

Forsikring og offentlig indsats
En olieforurening fra en gammel olietank, hvor brugen for længst er ophørt, er ikke dækket af forsikringsordningen for villaolietanke.

Forureningen vil som udgangspunkt overgå til den offentlige indsats, hvor kun forureninger, der aktuelt udgør en risiko for grundvand til drikkevandsforsyning eller skadelig virkning på mennesker, vil blive oprenset. Du vil desuden få ejendommen kortlagt som forurenet.

Hvordan er min olietank forsikret?
Ejere af fyringsolietanke på under 6000 liter, hvor mindst 50 % af det opvarmede areal er bolig, er automatisk omfattet af en forsikringsordning ved TopDanmark.

Hvis du har olieudslip, skal du straks stoppe udslippet, hvis du kan, og straks herefter anmelde udslippet til Varde Kommune og Topdanmark, hvor olieselskaberne har tegnet en forsikring.

Det er lovpligtigt, at ejere af villaolietanke har en ansvarsforsikring, der dækker i tilfælde af olieudslip. Det har du imidlertid automatisk, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening, Energi - og Olieforum - eller olieleverandører, der bliver forsynet med olie fra en af

Din olietank har kun en vis levealder, og et olieudslip kan medføre, at jorden forurenes og der trænger sundhedsskadelige dampe ind i huset. Derfor er der fastsat regler for, hvornår små olietanke skal udskiftes. Undgå katastrofen i form af en lækkende olietank ved at følge reglerne om, hvornår din olietank skal udskiftes.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde

Tlf: 79 94 68 00

Email: vardekommune@varde.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Varde kommune

Tilbud på bundsugning af ståltank.

Tilbud på bundsugning af polyesterbeklædt ståltank årg. 1976 størrelse 1500 Liter. (ca. 10 cm væske stand i bunden af tanken). PS: Er afblændet/sløjfningsafmeldelse indsendt 2002 og den må godt blive liggende. Venlig hilsen Karsten, Agerbæk

Tilbud på fjernelse, tømning og afmelding af olietank.

Jeg har arvet mit barndomssommerhus, og som noget af det første blev oliefyret fjernet. Tilbage står der nu i garagen en olietank der skal fjernes/tømmes/afmeldes. Hvad koster det? Hvad afregnes olien med? Der er omkring 600 liter i tanken, og det repræsenterer med nuværende dagspriser en høj værdi – køber i olien? Eller skal jeg…

1500 liter nedgravet olietank skal sløjfes.

Hej. Vi har en 1500 liter nedgravet olietank som ikke skal bruges mere og dermed sløjfes. Kommer i til Varde kommune? Venlig hilsen Gunnar, Varde

Vi har en 1500 liter nedgravet olietank, som ønskes sløjfes.

Vi har en 1500 liter nedgravet olietank, som ikke skal bruges mere og ønskes dermed sløjfes. Kommer i til Varde kommune? Venlig hilsen Gunnar, Varde

1500 liter nedgravet olietank skal sløjfes.

Hej. Vi har en 1500 liter nedgravet olietank som ikke skal bruges mere og dermed sløjfes. Venlig hilsen Gunner, Varde

Fjernelse af nedgravet olietank.

Vi har en nedgravet/afblændet olietank vi gerne vil have fjernet i forbindelse med etablering af ny indkørsel. Vi ved hvor den ligger (bag carporten ud mod stisystem, og vi bor for enden af en lukket vænge) Kan vi få en pris på hvad det kan koste. Vi bor i Årre. Venlig hilsen Susanne, Årre

Rensning og afblænding af 2500 liter jordtank.

Rensning og afblænding af 2500 liter jordtank.rest ca. 50 liter. Man kan parkere med slamsuger lige ved siden af studs.Tilbud ønskes. 6818 Årre. Kan evt. selv fylde med sand/grus. Venlig hilsen Preben, Årre

Bortskaffelse af olietank.

Vi har en nedgravet 1500 liter olietank vi ønsker at få fjernet og bortskaffet, samt afmeldt, inden der installeres jordvarme. Udover ovenstående forestiller vi os der laves prøver, som viser jorden ikke er forurenet. Venlig hilsen Bo, Varde

Undersøgelse af om olietank er afblændet korrekt.

Undersøgelse af om olietank er tømt og afblændet korrekt. Venlig hilsen Margit, Hjortshøj

To olietank på 800 liter skal fjernes.

Jeg ønsker at få fjernet to olietanke på 800 liter, de står i min kælder, og kan bæres ud, indeholder ca. 200 liter olie tilsammen. Venlig hilsen Jens, Alslev