Sløjfning af olietanke i Roskilde kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Regler for olietanke under 6000L.
Hvis dit hus opvarmes med olie, har du enten en olietank stående eller nedgravet på din grund. Olietanke kan give anledning til kraftig jordforurening. Det er dit ansvar at sikre dig, at din tank er lovlig og overholder gældende regler.

Krav til olietanke
Tanken skal være typegodkendt eller CE-mærket.
Overjordiske tanke må genbruges, hvis olietanken er forsynet med oprindelige mærkeskilt.
Nedgravede tanke under 6.000 liter må ikke flyttes.
Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og mindst 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring.
Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. Ståltanke skal på en konstruktion været hævet over underlaget, således at inspektionen af bunden kan finde sted.
Indendørs tanke (C1-mærket) skal opstilles indendørs, så den er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.
Kun udendørs tanke (C3-mærket) må opstilles udendørs eller i et uopvarmet rum.

Hvornår er olietanken for gammel?
Olietanke holder kun et begrænset antal år.

Tankens fabrikationsår fremgår af et mærkeskilt på olietanken. Mange gamle overjordiske tanke har dog ikke et mærkeskilt fastmonteret, da det typisk ikke var et krav på etableringstidspunktet. Alternativt kan fabrikationsåret findes på tankattesten, der fulgte med da tanken blev købt. Spørg eventuelt kommunen om vi har et eksemplar af tankattesten.

Når brugen af et olietankanlæg tages varigt ud af brug, for eksempel fordi der bliver indlagt fjernvarme eller naturgas i boligen, skal du som ejer af tanken sørge for, at tankanlægget sløjfes korrekt. Tankanlægget er både tank og det tilhørende rørsystem.

Sløjfning af et tankanlæg foregår ved at:
Tanken tømmes for restindhold, bundsuges og skylles.
Restindhold + skyllevand skal bortskaffes som farligt affald.
Tanken fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.
En nedgravet tank, der ligger på et køreareal eksempelvis en indkørsel, anbefaler vi at man fylder op med sand, så man ikke risikere at jorden falder sammen, men dette er ikke et lovkrav.
Hvis der konstateres utætheder i tanken eller olielugt på jorden, når en tanken fjernes, skal det omgående anmeldes til Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag på tlf.nr. 4631 37 84.
Nedgravet tanke over 6000L skal man kontakte Miljøafdelingen inden opgravning på tlf.nr. 4631 37 84 eller miljo@roskilde.dk
Tanken skal bortskaffes til en godkendt modtager, er du i tvivl kan du rette henvendelse til Affald og Genbrug.
Når du har sløjfet en olietank skal du give besked herom til kommunen. Du kan udfylde dette sløjfningsskema og sende det til kommunen på olietanke@roskilde.dk, Sløjfningsattesten skal sendes til kommunen senest 4 uger efter sløjfningen af tanken.

Sløjfningsterminer for små tanke under 6.000 liter
Olietankbekendtgørelsen omhandler tanke og rør, som anvendes til mineralolieprodukter. Dette gælder alle størrelser af tanke, inkl. villaolietanke.

Der er fastsat nedenstående sløjfningsterminer (= levetider) for de forskellige typer af olietanke.
Vær opmærksom på, at du skal anmelde det til din kommune, når du sløjfer din olietank.

Plasttanke
Plasttanke omfatter tanke, hvor beholderen består af plast. Der findes forskellige plastmaterialer, som er anvendt til olietanke, så som polyethylen, nylon og glasfiberarmeret polyester. Sidstnævnte kaldes også blot glasfiber. Hvis tanken er dobbeltvægget, altså består af to adskilte vægge, er det den inderste tank, der er afgørende, når man skal bestemme tanktypen.

Ståltanke
Ståltanke omfatter tanke, som er konstrueret af stål. Tanken kan være belagt indvendig eller udvendig med forskellige materialer. Overjordiske ståltanke vil således typisk være belagt med maling, og nedgravede ståltanke vil ofte være belagt med glasfiberarmeret polyester (også blot kaldet glasfiber).

barrel-on-arm-green

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

utæt olietank og jordforurening

Hvis dit hus opvarmes med olie, kan du i sjældne tilfælde være så uheldig, at din olietank eller dit rørsystem til tanken/fyret springer læk. I disse tilfælde vil der kunne løbe olie ud fra dit anlæg. Den spildte olie kan medføre en jordforurening på din grund.

I takt med at erfaringerne er steget med olieforureninger fra private villaolietanksanlæg, er der derfor indført en række regler for villaolietanke, der i videst muligt omfang skal forebygge jordforureninger. Det har nemlig vist sig, at jordforureninger fra olietanksanlæg kan være både dyre og komplicerede at rense op. Derfor er der også indført en lovpligtig forsikring for oliespild fra private villaolietanksanlæg.

Reglerne for olietanksanlæg går blandt andet på, at din tank og dit rørsystem skal udskiftes, når din tank opnår en vis alder. Som tankejer er det dit ansvar, at sikre dig, at dit olietanksanlæg overholder reglerne. Gør det ikke det, risikerer du, at din forsikring ikke vil dække oprensningen efter et oliespild. Er du i tvivl om dit tankanlæg overholder reglerne, skal du kontakte din oliefyrstekniker.

Hvis der går hul på din olietank
Går der hul på din olietank eller rørføring skal du straks melde det til kommunen. Hvis det sker pludseligt med stort spild til følge skal du ringe 112.

Det er lovpligtigt for alle villatankejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation, eller fra olieleverandører, der får olie fra disse.

Du er som ejer selv ansvarlig for oprensningen af olieforureningen, men når du er forsikret, tager forsikringen over og styrer projektet. Forudsætningerne er, at dit anlæg er lovligt, at du får olie fra en godkendt leverandør, og at du ikke har forårsaget skaden med vilje.

Tankejerforsikring og olieudslip
Den danske oliebranche har 1. marts 2000 etableret en forsikringsordning for tankejere, som dækker udgifterne ved oprensning efter en jordforurening forårsaget af et olieudslip fra et tankanlæg.

Ordningen gælder ejere af olietanke mindre end 6000 l (villatanke), hvor olien bruges til opvarmningsformål. Dog skal mindst 50 procent af det areal, som opvarmes med olien anvendes til beboelse.

Forsikringsordningen administreres af Topdanmark.

Oliekunder hos så godt som alle danske olieselskaber er automatisk forsikret. En husejer kan dog frasige sig forsikringsordningen, men har pligt til at forsikre sig på anden måde.

Anmeldelse af olieudslip – ved utæt anlæg
Hvis ejeren eller brugeren af et olietankanlæg konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal kommunen straks underrettes. Såfremt brugeren ikke selv er ejeren, skal han tillige underrette ejeren. Topdanmark skal straks underrettes, efter at olieforureningen er konstateret, eller en formodning herom foreligger, eller hvis miljømyndigheden har udstedt et påbud.

Er forureningen ikke anmeldt til Topdanmark senest 3 måneder efter, at den er konstateret, og senest 6 måneder efter olietanken er taget ud af brug, har Topdanmark ingen erstatningspligt.
Anmeldelse kan ske til Topdanmark på tlf. 44 68 70 20.

Kommunen skal udstede et påbud efter § 48 i Lov om forurenet jord, før Topdanmark og forsikringsordningen er forpligtet til at påbegynde et sagsforløb og dække udgifter til oprensning efter olieudslip.

- ved påfyldning
Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olie, der ikke umiddelbart bliver fjernet, skal olieleverandøren straks underrette kommunen og ejeren eller brugeren af anlægget. Konstateres spildet af ejeren eller brugeren af anlægget, skal kommunen underrettes og samtidig bør olieleverandøren naturligvis også underrettes. Olieleverandøren skal efter kommunens anvisning træffe de nødvendige foranstaltninger til fjernelse af forureningen. Enhver der i øvrigt forårsager forurening med olieprodukter, skal efterkomme kommunens anvisninger vedrørende fjernelsen af forureningen.

Forsikringsdækning
Når forsikringsbetingelserne er opfyldt, og kommunen har udstedt et påbud efter § 48 i Lov om forurenet jord, dækker forsikringen de direkte udgifter som følge af myndighedernes påbud om udførelse af f. eks. tekniske undersøgelser i forbindelse med konstatering af forurening og gennemførelse af egentlig oprensning af den forurenede jord. Sikrede har pligt til så vidt muligt at afværge eller begrænse skade (forurening).

Forsikringen dækker ikke
• olieudslip og skader i selve huset, men de kan evt. være dækket af hus- og/eller grundejeransvarsforsikringen
• udgifter, som sikrede kan kræve erstattet under en hus- og/eller grundejeransvarsforsikring
• udgifter til ny tank og rørinstallation
• den udstrømmede olie
• værditab på ejendom o. a.
• tankejerens evt. udgifter til advokat
• selvrisiko på kr. 2000,-

Dispensation for sløjfningsterminer
Der er ikke mulighed for dispensation for reglerne om sløjfning af olietankanlæg. Dog kan tilsynsmyndigheden i tilfælde hvor der er planlagt kollektiv varmeforsyning, tillade overskridelser af sløjfningsterminerne i op til 2 år.

I så fald skal du som ejer eller bruger senest en måned efter modtagelse af dispensationen fra kommunen sende denne sammen med oplysninger om, anlæggets vedligeholdelsestand til Topdanmark. Såfremt forsikringsgiver finder, at vedligeholdelsesstanden ikke er god (jf. §39 i olietankbekendtgørelsen), kan forsikringsgiver meddele ejer af anlægget dette.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Byggesag - Bolig - Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø

Tlf: 46 31 30 00 / 46 31 35 85

Email: Byggesag@roskilde.dk / gene@roskilde.dk

 

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Roskilde kommune

Kan I hjælpe med dokumentation af olietank?

Jeg hjælper min far med at sælge hans hus. Der er en nedgravet olietank som er sløjfet en gang tilbage i 90’erne, men vi kan ikke finde dokumentation på dette. Kan I løse opgaven med at dokumentere og hvad vil det ca. koste? Venlig hilsen Kasper, Roskilde

Pris på ny gensløjfningsattest.

Vi har en nedgravet olietank fra 1969, samt placeringen på grunden ud fra de originale tegninger. Den skulle være sløjfet tilbage i 1987, men vi har ikke et dokument der er officielt nok, nu hvor vi skal sælge vores bolig. Kan jeg få en pris på hvad det koster at få jer ud, og udføre…

Kan i give et tilbud på jordprøve?

Vi har netop købt et hus, hvor der ligger en nedgravet olietank. I den forbindelse har vi brug for, at få foretaget en jordprøve for at sikre os, at tanket ikke har lækket.  Den er sløjfet i 1993, men vi ønsker at være på den sikre side. Har I mulighed for, at sende et tilbud på dette?…

Gensløjfning af olietank fra 1986.

Jeg er ved at købe hus i Roskilde. Der er en nedgravet tank fra 1986, som jeg gerne ville have gensløjfet og taget en forureningsprøve. Venlig hilsen Thomas, Roskilde

Gensløjfning af olietank.

Jeg kunne godt tænke mig at i hjalp mig med, at gensløjfe min olietank. Jeg bor i Greve. Venlig hilsen Erik, Greve

Afblænding af gammel olietank.

Jeg ville gerne have afblændet vores gamle olietank. Jeg kender selv placeringen. Venlig hilsen Per, Roskilde

Fjernelse af gammel olietank.

Jeg har en gammel olietank, som jeg gerne ville have fjernet. Min adresse er i Roskilde kommune. Venlig hilsen Mark, Roskilde

Tilbud på tankscreening og jordprøve.

Jeg er ved at sælge mit hus, og er i den forbindelse usikker på om jeg har en olietank. Jeg ville gerne bede om en tankscreening og jordprøve. Venlig hilsen Hanne, Roskilde

Tilbud på på fjernelse af olietank.

Jeg ville gerne bede om et tilbud på fjernelse af min olietank. Den har ikke været i brug side 1996, hvor der blev lagt fjernvarme ind.  Venlig hilsen Hauge, Roskilde

Tilbud på opgravning og fjernelse af olietank.

Tilbud på opgravning og fjernelse af olietank. Venlig hilsen Randy, Roskilde