Sløjfning af olietanke i Ringsted kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Når du vil installere eller sløjfe en olietank, skal du gøre det gennem systemet Byg og Miljø. Følg vejledningen i systemet for at udfylde en fyldestgørende anmeldelse.

Skal du sløjfe en nedgravet olietank, skal du som minimum få tanken bundsuget samt påfyldningsstudsen og udluftningsrøret afproppet. Du skal sende dokumentation for bundsugning og afpropning sammen med anmeldelse om sløjfning.

Du kan aflevere din tømte olietank på genbrugspladsen. Kontakt altid genbrugspladsen, inden du kommer med tanken for at få oplysninger om, hvordan de vil have olietanken.

Når du som virksomhed udfører, og efterfølgende dokumenterer, inspektion og tæthedsprøvning af virksomhedens olietanke og deres rørsystemer, skal du overholde samtlige krav i Olietankbekendtgørelsen.

Kravene finder du i den til enhver tid gældende Olietanksbekendtgørelse.

Du skal sende din dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning til Teknik- og Miljøcenter i Ringsted Kommune senest 30 dage efter udførelsen.

Hvis tanken renoveres i forbindelse med inspektion og tæthedsprøvning, skal inspektionsvirksomheden sende tankattest samt nyt tillæg til Teknik- og Miljøcenter i Ringsted Kommune.

Hvem kan udføre inspektion og tæthedsprøvning?
I olietankbekendtgørelsen står der, at kun ”særlige sagkyndige” kan udføre inspektion og tæthedsprøvning af tanke. Det betyder, at det skal være en virksomhed med rutine i opgaven.

Hvis tanken også skal renoveres, således en evt. korrosionsbeskyttelse skal indlægges eller udbedres, skal den udførende virksomhed være godkendt af PUFO (Prøveudvalget for olietanke).

Ringsted Kommune anbefaler, at tankejer/tankbruger benytter et inspektionsfirma, som også er godkendt til renovering.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

utæt olietank og jordforurening

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Energi- og Olieforum kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Er min olietank lovlig?
Der er regler for, hvornår en olietank skal sløjfes. På din tankattest for olietanken findes oplysninger om årstal, materialer m.m., der skal benyttes for at vurdere, hvornår den skal sløjfes.

Hvad gør jeg, hvis uheldet er ude?
Hvis du anvender olietanken til boligopvarmning, er du omfattet af en forsikringsordning. Den dækker i et vist omfang oprensning af olieforurening fra olietanke og rørsystemer.

Alle lovlige olietanke til boligopvarmning er omfattet af forsikringen, der betales gennem prisen for olien. Uheld med olietanke skal anmeldes til Ringsted Kommune.

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Tlf: 57 62 63 00

Email: teknikogmiljo@ringsted.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Ringsted kommune

Sløjfning af to tanke.

Vi har en spildolietank på 1.200 liter der ikke har været brugt i mange år. Den skal skrottes.Vi har gammel olietank, der har været brugt til fyringsolie den er på 4.000 liter. Den skal også skrottes. Kan I hjælpe med afhentning, af 2 stk. tanke og kan vi få en attest fra jer om, at…

Ønsker tilbud på opgravning af olietank.

Ønsker tilbud på opgravning af olietank fra 1990. Venlig hilsen Line, Jystrup

Tilbud på olietank.

Kan i give mig et tilbud på opgravning og bortskaffelse af olietank samt jordprøver. Derudover kunne jeg også godt tænke mig et tilbud på gensløjfning samt jordprøver. Venlig hilsen David, Ringsted

Fjernelse af olietank.

Jeg er blot ved at undersøge muligheder i forbindelse med, at vi skal have skiftet vores gamle oliefyr fra start 70’erne ud med et pillefyr. I den forbindelse, skal vi have fjernet det gamle oliefyr og enten blændet den underjordiske tank på ca. 6.000 liter alternativt skal den graves op. Der er formentlig omkring 100-200…

Sløjfning af 1500 liter jordtank.

Vi har installeret jordvarme i sommerhuset, og skal have sløjfet 1500 liter jordtank fra 2003. Tanken er så tom, som den kan blive. Ring venligst om pris og om, hvornår i kan lave det. Jeg skal bruge en attest på sagen. Venlig hilsen Jesper, Ringsted

Jeg har brug for en ny olietank attest.

Jeg har brug for en ny olietank attest, fordi den gamle attest er væk. Kan du komme med en pris for den. adressen er i Ringsted. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Venlig hilsen Anton, Rinsted

Tilbud på sløjfning og opgravning af olietank.

Jeg er blot ved at undersøge muligheder i forbindelse med, at vi skal have skiftet vores gamle oliefyr fra start 70’erne ud med et pillefyr. I den forbindelse, skal vi have fjernet det gamle oliefyr, og enten blændet den underjordiske tank på ca. 6.000 liter, eller alternativt skal den graves op. Der er formentlig omkring…

Olietank skal sløjfes med nødvendig dokumentation.

Jeg har en olie jordtank på ca. 2000 liter. som skal sløjfes, med nødvendig dokumentation til kommunen. Hvad er prisen på dette? Venlig hilsen Dennis, Jystrup

Olietank og oliefyr ønskes fjernet.

Jeg har en 1200 liter olietank firkantet model på ben stående i mit værksted jeg gerne vil have fjernet. Der er ca. 150 liter olie tilbage i tanken. Oliefyret må i også gerne tage med, det er taget ud og klar til læsning. Umiddelbart kan tanken godt komme ud af døren. Venlig hilsen Lasse, Ringsted

Olietank i kælder skal fjernes.

Tanken står i en kælder, og er mellem 4 og 5 tusind liter. Den skal skæres ud i dele, og fjernes. Venlig hilsen Thomas, Ringsted