Sløjfning af olietanke i Randers kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Når en olietank tages ud af brug eller har overskredet sløjfningsterminen skal den sløjfes. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen. Det samme gælder, når du graver en nedgravet olietank op - også hvis den er afblændet/ sandfyldt. Anmeldelsen foretages ved at indsende en "Erklæring om sløjfning af olietank". Anmeldelsen skal indsendes senest 4 uger efter sløjfningen.

Din olietank kan blive for gammel
Der er fastsat sløjfningsterminer for tanke, som kan rumme mindre end 6.000 liter olie. Sløjfningsterminen udgør tidspunktet for, hvornår tanken senest skal være taget ud af drift. Tankens levetid afhænger af dens alder og type. Det er ejers ansvar at sikre, at olietanke sløjfes indenfor de gældende sløjfningsterminer.

Inden selve sløjfningen skal du sikre, at evt. restindhold af olie i tank og rør er fjernet.

Hvis du vælger at lade tanken ligge/stå, skal sløjfningen efter tanken er tømt for olie udføres ved, at påfyldningsstudsen og evt. udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes (lukkes), så påfyldning af olie ikke kan finde sted.

Vi anbefaler, at man lader professionelle udføre arbejdet for at sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer tømmes korrekt samt at tanken efterfølgende bliver afblændet efter gældende lovgivning.

For at få tømt, afblændet eller opgravet din olietank kan du henvende dig til eksempelvis: kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke, autoriserede VVS installatører, smedemestre og oliefyrsmontører, eller entreprenører.

NB! Tømte olietanke kan afleveres på kommunens genbrugspladser eller ved henvendelse til én af områdets produkthandlere.

opgravning af olietank

Særligt for sløjfningen af nedgravede olietanke
Skal din nedgravede tank sløjfes, anbefaler Randers Kommune, at tanken graves op. Her skal både tank og rørforbindelser graves op og fjernes fra ejendommen. I forbindelse med fjernelse af tanken fra ejendommen skal man sikre, at der ikke sker spild på jorden.

Hvis den nedgravede tank ligger på et areal, hvor færdsel med tunge køretøjer finder sted eller tæt på bygninger, og du ikke ønsker at grave den op, anbefaler kommunen at tanken sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning.

Bemærk!
Brugte nedgravede olietanke under 6000 liter ikke må nedlægges på ny. Nedgravede tanke under 6.000 l må ikke flyttes, medmindre det sker med henblik på sløjfning ved opgravning og efterfølgende aflevering til produkthandler.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Hvad kan jeg gøre for at forebygge uheld fra min olietank?
Du kan selv gøre flg.:

Hold øje med dit olieforbrug. Hvis forbruget pludselig stiger kan det skyldes, at der er gået hul på tanken eller på rørforbindelserne til oliefyret.
Undgå spild i forbindelse med tankning.
En overjordisk ståltank må aldrig sættes direkte på jorden.
Fjern jævnligt skidt og snavs under tanken, så du nemt kan observere, om tanken er utæt.
Det vil være fornuftigt at få din oliefyrsmontør til at vurdere tilstanden af dit anlæg. Oliefyrsmontøren vil også kunne rådgive dig om hvordan du bedst kan undgå en forurening.

Forsikringsordningen for villaolietanke
Olietanke under 6.000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, er omfattet af en forsikringsordning.

Hvis der ved sløjfningen konstateres tegn på forurening skal Randers Kommune straks kontaktes.
Du kan læse mere om forsikringsordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside og Topdanmarks hjemmeside.

Akut forurening
Enhver, der forårsager forurening af jord og vand (herunder kloak) eller konstaterer en forurening, skal hurtigst muligt underrette Miljø og Teknik, i åbningstiden på tlf. 89 15 15 15.

Kræves en omgående indsats for at modvirke forurening af omgivende miljø, skal alarmcentralen underrettes på tlf. 112.

Kontaktoplysninger

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C

Tlf: 89 15 15 15

Email: randers.kommune@randers.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Randers kommune

Oprensning og fjernelse af olietank.

Sløjfning, tømning, oprensning og fjernelse af olietank. Der er pt cirka 250 liter olie i den. Den står indenfor i udbygning, og er nem at komme til. Venlig hilsen Olaf, Randers

Tilbud på gensløjfning af olietank.

På min grund har jeg en en olietank på 1500 liter, som er nedgravet nedgravet. Der findes desværre ingen lokation på, hvor præcist olietanken ligger. I BBR står den som afblændet, men der mangler godkendt dokumentation på dette, derfor skriver jeg til jer. I forbindelse med hussalg er jeg blevet pålagt at fremskaffe dokumentation for…

Pris overslag på fjernelse af kældertank.

Jeg skal venligst bede om at få et pris overslag på at få fjernet en 2500 liter kældertank samt køb og montering af en ny 2500 liter kældertank. På forhånd tak. Venlig hilsen Claus, Randers

Jeg ville gerne have fjernet min gamle tank.

Jeg er ved at sælge mit hus i Randers. Derfor ville jeg gerne have fjernet min gamle tank. Kan I hjælpe? Ring gerne hurtigt. Venlig Hilsen Hans, Randers

Pris på tømning af olietank.

Pris på tømning af olietank. Der er ikke mere olie i tanken (udover slam) jeg graver selv tanken op. Venlig hilsen Christian, Randers

Korrekt sløjfning af olietank.

Har fået installeret fjernvarme for mange år siden i stedet for oliefyr. Tanken (fiber) blev blændet af men der er ingen attest. Ved hvor tanken ligger nedgravet. Adresse er i Randers. Venlig hilsen Tommy, Randers

Sløjfning af 1500 liter olietank.

Pris alt. inkl.. Godkendt attest på sløjfning af kugletank 1500 liter, som derefter skal fyldes med sand. Venlig hilsen Jørgen, Randers

Tilbud på at få fjernet en nedgravet olietank.

I forbindelse med køb af bolig ønsker jeg et tilbud på at få fjernet en nedgravet olietank på 1500 liter, diameter 1150mm. Det er en ståltank med glasfiberameret polyester. Tanken er fra 1975 og tømt og afblændet i 1998. Efter fjernelsen ønsker jeg at få undersøgt om jorden er forurenet. Adressen er i Randers. Venlig…

Vi har en olietank vi ønsker sløjfet.

Kære Fensmark Service Miljø. Vi har en olietank vi ønsker sløjfet. Kan i give tilbud herpå? Vi skal bruge attest herpå til kommunen, og om tanken skal opgraves eller blive liggende afhænger om hvad i anbefaler, samt prisen herfor. Venlig hilsen Thomas, Randers

Jeg har brug for en attest på afblænding af olietank.

Jeg har brug for en attest på afblænding af olietank. Placering af olietank og evt. forurening. Der ligger ingen dokumenter ved kommunen. Jeg mistænker at olietankeren er fjernet og har tidligere stået inde i vores garage. Men i forbindelse med salg af hus, forlanger kæbers advokat dokumentation på al dette. Hvad kan sådan noget koste…