Sløjfning af olietanke i Norddjurs kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne?
Er du i tvivl, kan du her på siden læse om de vigtigste miljøregler for olietanke.

Måske skal din oliefyrstekniker eller din skorstensfejer forbi og ændre installationen eller blot kontrollere, om olietanken lever op til de nye regler.

Hvornår skal en olietank sløjfes?
Miljøreglerne skal sikre, at jord og drikkevand ikke forurenes med fyringsolie. Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Derfor er der fastsat regler om sløjfningsterminer for de forskellige typer af tanke.

Fabrikationsåret kan i de fleste tilfælde ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der.

Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis af oliefyrsteknikeren.

Nedgravede olietanke af stål
Typegodkendte olietanke fra 1. januar 2000 og frem, som er udvendigt glasfiberbelagte og indvendigt korrosionsbeskyttede, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
Typegodkendte olietanke produceret før år 2000, som er udvendigt glasfiberbelagte, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Overjordiske (herunder indendørs) olietanke af stål
Typegodkendte olietanke fra 1. januar 2000 og frem (indvendigt korrosionsbeskyttede) skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
Overjordiske (herunder indendørs) olietanke af plast
Tankene skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.
Dobbeltvæggede tanke skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Nedgravede plasttanke
Nedgravede, kugleformede tanke lavet af plast (polyethylen) og fremstillet af firmaet AJVA-PLAST A/S, skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.
Øvrige plasttanke skal sløjfes senest 45 år efter nedgravning.
Hvis du har fået eller får anden opvarmning end oliefyr
Hvis din olietank tages varigt ud af brug - for eksempel fordi der bliver indlagt fjernvarme eller naturgas - skal tanken sløjfes.

Hvis brugen af en tank varigt ophører, skal den sløjfes. Olietanke, der skal sløjfes, skal tømmes for restindhold. Herefter skal tanken fjernes eller påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken.

Husk, du skal meddele kommunen, at du har sløjfet tanken, og hvordan dette er sket.

Anmeld og afmeld din olietank på Byg & Miljø
Tømning og afblænding bør udføres af et autoriseret VVS-firma, der har det nødvendige udstyr til sikring af, at tanken tømmes fuldstændigt.

Efter tømning kan tanken evt. graves op. Sløjfning af olietanke med angivelse af den anvendte metode skal meddeles kommunen, der efterfølgende retter oplysningerne i BBR-registret.

Hvis der konstateres forurening, ved at jorden er misfarvet, lugter af olie, eller at der er andre tegn på jordforurening, skal kommunen straks kontaktes.

Har du et anlæg, der er i åbenlys uforsvarlig stand (f.eks. en meget rusten tank eller en tank, som er lige ved at vælte), kan kommunen påbyde dig at reparere eller sløjfe den.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Tjek din olietank - ansvarsregler kan koste dyrt
I tilfælde af olieudslip fra din olietank er du ansvarlig for oprensning af olieforurening. For villatanke er det lovpligtigt at have tegnet en ansvarsforsikring.

Det har du automatisk, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse. Dette gælder stort set alle.

Vær opmærksom på, at forsikringen ophører ca. 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug. Er du i tvivl, om du er dækket, kan du kontakte dit olieselskab.

Hvis olietanken og rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler og krav, kan olieselskabets forsikringsselskab afvise at dække skaden.

I så fald skal du selv betale for at få fjernet den forurening, der er opstået. Det er derfor vigtigt, at din olietank er i forsvarlig stand og lever op til kravene.

Alle villatanke skal have étstrenget rørsystem fra tank til oliefyr, og alle overjordiske villaolietanke skal have en overfyldningsalarm.

Er du i tvivl, er det en god idé at kontakte din oliefyrstekniker eller skorstensfejer og få foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg.

Teknikeren gennemgår forholdene omkring din olietank, giver dig gode råd om din olietanks tilstand og fortæller, hvis der er ting, der skal bringes i orden.
Er uheldet ude, olietanken springer læk eller du opdager et spild.
Hvis uheldet er ude, olietanken springer læk eller du opdager et spild eller udledning af olie, gylle eller spildevand til jorden, vandløb, søer eller havet:
RING til alarmcentralen 1-1-2
Når du ringer til alarmcentralen skal du anmelde forureningsuheldet og:

• Opgive navn, adresse og telefonnummer
• Oplyse om uheldsstedet
• Oplyse om omfanget af forureningen

Selv en kortvarig forurening kan gøre stor skade på miljøet, så du kan være med til at begrænse skaderne i forbindelse med akutte forureninger ved at anmelde forureningen så hurtigt som muligt.

Alarmcentralen sørger for at rekvirere beredskabet, så ulykken standses og afværges. Beredskabet vil sørge for kontakten til miljømyndigheden.

Underretning om jordforurening
Støder du på jordforurening i forbindelse med jordarbejder, ombygning eller lignende skal Kommunen underrettes og arbejdet standses i det forurenede område.

Underretning kan ske til Norddjurs Kommune som henviser til den medarbejder, der har med jordforurening at gøre.

Hos kommunen kan du endvidere få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig til en konstateret jordforurening. Vi vil også sørge for, at du kan få svar på, hvordan en oprydning foregår samt reglerne for håndtering og bortskaffelse af forurenet jord.

Kontaktoplysninger

Norddjurs Kommune

Tlf: 89 59 40 19

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Norddjurs kommune

Tilbud på gensløjfning.

Jeg er ved at sælge mit hus, hvor der er en olietank. Den er ikke afblændet korrekt, og jeg ville derfor gerne bede om et tilbud på gensløjfning. Venlig hilsen Gitte, Brønby

Hvad koster det at få fjernet en gammel olietank?

Hej. Hvad koster det at få opgravet og fjernet en gammel olietank? Venlig hilsen Dorthe, Brøndby

Vi ønsker at få afblændet vores olietank.

Hej med jer. Hvor hurtigt vil i kunne få afblændet en olietank, vi har en mulig ordre til en olietank, vi har møde med sælger i morgen  Venlig hilsen Jesper, Brøndby

Pris på geoteknisk jordbundsundersøgelse samt forureningsanalyse.

Jeg har købt en grund i Brøndby og skal have lavet en geoteknisk jordbundsundersøgelse samt forureningsanalyse. Det drejer sig om 5-6 boringer. Hvad tager i for det og hvor hurtigt kan i lave analysen (haster lidt) Venlig hilsen Dennis, Brøndby

lokalisering samt sløjfning af olietank.

Lokalisering af evt. olietank. Jeg skal dokumentere overfor kommunen at jeg ikke har gammel olietank nedgravet i forbindelse med hussalg. Tilbud på søgning ønskes. Venlig hilsen Ole, Brøndby

Jeg søger jeres tilbud om jordbundsundersøgelse.

Jeg er i gang med at købe et brugte hus. Der er lige nu en gamle olietank nede i jorden ved indkørsel. Ift. dokument fra Kommune, var olietanken tømt og afblændet in 1986. Dokumentet viser dog ikke hvilket firma der gjorde det og hvordan. Det kun vigtigt for mig, at vide om jorden i og…

Mangler dokumentation på olietank kan i hjælpe?

Olietank tømt og afblændet i 2014 af Skaarup VVS men kan ikke dokumentere det – hvad vil en kontrol og et certifikat koste? Venlig hilsen Christian, Brøndby Strand.

Vi har en olietank i kælderen, som skal fjernes.

Vi har en olietank i kælderen, som skal fjernes. Dette vil vi gerne bede om tilbud på. Venlig hilsen Malene, Brøndby

Vi har en tank der er sløjet men vi vil gerne vide om der er sket et udslip.

Vi er ved at købe et hus som har en nedgravet olietank.Ifølge bbr er tanken sløjfet, men vi kunne godt tænke os at få undersøgt om der skulle være sket i et udslip fra den. Info om tanken:Nedgravet i 1965Sløjfet i 19852500LPlacering ukendt. Er det noget i kan hjælpe med? Med venlig hilsen Kåre, Brøndby

2500 l nedgravet olietank skal renses og blændes.

Forespørgsel: Vi har en 2000/2500 l nedgravet olietank (fibertank) med Ca 500 l fyringsolie i, der skal renses og blændes. Tanken ligger Ca 2.5 meter fra grusvej, og der burde ikke være noget der forhindre frit arbejde. Hvad vil pris være for at tømme og rense +blænde? Mvh Camilla, Brøndby

Tilbud på jordbundsprøver.

Vil i være så venlige, at afgive et tilbud på jordbundsprøver for vores ejendom i Vanløse. Venlig hilsen David, Vanløse

Sløjfning af olietank på 3500 liter.

Jeg har en nedgravet olietank på ca. 3500 liter, som jeg godt kunne tænke mig at få sløjfet. Jeg bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Anders, København

Bestilling af afblændingsattest.

Vi har netop sat vores ejendom til salg. I den forbindelse kan vi jf. BBR se at der er en nedgravet olietank, som skulle være sløjfet. Kan vi bestille jer til, at køre ud og tjekke op på om den er afblændet og lave en attest på dette? Venlig hilsen Karen, København

Afhentning af gammelt oliefyr samt tank.

Jeg ønsker, at få afhentet mit gamle oliefyr og tank. Jeg bor i Københavns kommune Venlig hilsen Poul, København

Hvad koster en jordbundsundersøgelse?

Hvad koster en jordbundsundersøgelse på en grund der er ca. 730 kvm? Venlig hilsen Tanja, København

Eftersøgning af nedgravet olietank.

Kommunen siger jeg har en nedgravet olietank, jeg har bare aldrig set den eller set en studs. Kan i se om der er nogen? Venlig hilsen Bo, København

Søgning og tjek af olietank.

Jeg har i dag talt med en medarbejder omkring søgning og tjek af olietank på min adresse i Køge. Dette er blot en opfølgning så i har min korrekte mail og i kan sende information og priser for denne ydelse, efter aftale per telefon i dag. Venlig hilsen Lars, København

Tankscreening samt rensning og sløjfning.

Jeg kunne godt tænke mig en tankscreening samt rensning og sløjfning af den. Venlig hilsen Mogens, København

Pris på sløjfning af olietank.

Vi har en gammel fyrolietank (underjordisk under flisebelagt kørebane), som Københavns kommune ønsker sløjfet. Tanken menes at være på ca. 4 m3 og der står 90 cm olie i den, så anslået er der knap 3000 liter fyringsolie i den. Kan i give en pris på sløjfning, inkl. tømning, spuling, opfyldning med grus og afpropning?…

Tilbud på gensløjfning af olietank.

Jeg ejer en ejendom i Københavns kommune, hvor der i følge BBR findes en 2500 liter nedgravet olietank fra 1961. Hos kommunen findes ingen attest eller tegninger, blot en note om at tidligere ejer har meddelt at tanken er sløjfet. Venlig hilsen Thomas, København

Jeg skal kun have tømt min olietank for ca. 500-550 l. fyringsolie.

Hej. Jeg skal kun have tømt min olietank for ca. 500-550 l. fyringsolie.Hvis det kan ske d. 14 oktober, ville det være det bedste. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Med venlig hilsen Jens, København

Pris på opgravning af olietank.

Forespørgsel: Hej Jeg har en olietank liggende på min grund, som kommunen ikke kan dokumentere er afblændet korrekt, og det forlanger en mulig køber af mit hus. Jeg ved nogenlunde hvor tanken ligger på min grund, og denne skulle ligge frit i græsplænen i forlængelse af en stenbelagt indkørsel. Hvad vil det koste at grave…

Fjernelse af 6000 liters olietank fra kælder.

Fjernelse af ca. 6000 liters olietank fra kælder i København, ikke nedgravet. Venlig hilsen Bøge, København

Tilbud på rengøring og bortskaffelse af olietank.

Jeg vil gerne modtage et tilbud på rengøring og bortskaffelse af en olietank. Den er gravet op. Venlig hilsen Malene, København

Pris på 2500 liter nedgravet olietank.

Jeg har en nedgravet olietank der ikke bruges mere, som jeg skal have afblændet. Det er glasfibre tank på 2500 liter, som jeg gerne vil have en pris på. Venlig hilsen Dennis, København

Kan i rense og evt. fjerne vores olietank.

Hejsa. Vi har en olietank som vi har fået gravet op, den er på 2500 liter som vi gerne vil høre om de kan hjælpe med at rense og evt. fjerne. venlig hilsen Jennie, København

Opgravning af olietank.

Forespørgsel: Opgravning af olietank 2.500L i forhave Claus, København

Fritstående tank skal sløjfes og fjernes.

Har en fritstående 1200 liter fyringsolie tank i lade. Tanken skal sløjfes og fjernes. Der er ca. 80-100 liter diesel i tanken. Står lige ved port og opskæring burde ikke være nødvendigt. Venlig hilsen Jesper, København

Jeg skal have sløjfet en nedgravet olietank.

Forespørgsel: Hej. Jeg skal have sløjfet en nedgravet olietank. Kan I ringe mig op med et tilbud. Natascha, København

Tilbud på opgravning af olietank.

Vi købte hus i august 2019 og blev i den forbindelse gjort opmærksomme på, at der ligger en olietank på 2500 liter nedgravet ud for bryggerset. Sløjfningen af denne er desværre dårligt dokumenteret og vi ønsker derfor et tilbud på opgravning af tanken. Camilla, København