Sløjfning af olietanke i Lyngby-Taarbæk kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Mange olietanke fra halvfjerdserne er nu så gamle, at de skal udskiftes. Og som ejer af en olietank skal du selv være opmærksom på, hvornår det skal ske. Risikoen for et olieudslip bliver større med alderen. Olieudslip kan være årsag til, at jord og grundvand forurenes. Derfor er der fastsat sløjfningsterminer for, hvor gamle olietanke må blive. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde fristerne for, hvornår du skal udskifte din olietank, hvordan du tjekker alderen på olietanken

Ved køb eller salg af ejendomme
Det kan være en rigtig god idé at gennemgå ejendommen for evt. gamle olietanke, der ikke er i brug, inden man køber eller sælger.

Overvejer du at skrotte det gamle fyr og skifte til en anden varmekilde i stedet, men er i tvivl om, hvordan du gør, hvad det koster, og hvad du skal vælge? På Energistyrelsens hjememside SparEnergi.dk kan du få gode råd og svar på dine spørgsmål, så du er sikker på at træffe den rigtige beslutning.

Bemærk: Kommunen har mulighed for at dispensere fra fristen for sløjfning, i op til 2 år i områder, hvor fjernvarme er på vej.

Ved dispensationer fremsendes kopi af tankattest og brev fra Vestforbrændingen om mulig installation inden en nærmere fastlagt dato.

Sløjfningsterminer for tanke til fyringsanlæg kan overskrides, når der er planlagt kollektiv varmeforsyning (omfatter kollektiv varmeforsyning med fjernvarme, som er planlagt indført i det aktuelle boligområde) Vilkårene er:

Sløjfningsterminen kan højst overskrides med 2 år
Kommunen skal give tilladelse til overskridelsen
Ejeren skal senest en måned efter tilladelsen er givet, sende kopi af tilladelsen til Topdanmark med tankattest / foto af skilt på tank samt kopi af brev fra Vestforbrændingen om mulig installation. Topdanmark kontakter derefter ejeren om tankens vedligeholdelsesstand, da tanken skal have en vedligeholdelsesstand som angivet i § 37 i Tankbekendtgørelsen. Topdanmark afgør derefter om olietanken er i en sådan stand, at der fortsat kan ydes forsikringsdækning.
Topdanmark kan dog meddele ejeren, at tankens vedligeholdelsesstand ikke opfylder kravene i § 37 i tankbekendtgørelsen. Det vil betyde, at der ikke kan ydes forlænget forsikringsdækning, og dermed bortfalder kommunens tilladelse til overskridelsen og olietanken skal sløjfes ud fra de gældende sløjfningsregler.

Du skal anmelde og afmelde din olietank
Søg oplysninger om olietanke i det digitale byggesagsarkiv på www.weblager.dk
Oplysninger om din olietank vil blive registreret i Bygge- og Bolig Registeret (BBR). Det er en god idé, at du tjekker status på dine olietankoplysninger i kommunens BBR på, som kan ses på www.ois.dk.
Alle tanke der tages ud af brug eller etableres, skal skriftligt anmeldes. Du skal også indsende en kopi af din nye tankattest til kommunen. Tankattesten får du udleveret, når du får leveret tanken.
Det udfyldte skema vil derefter fremgå af www.weblager.dk (Byggesagsarkiv) via offentlig adgang, og oplysningerne vil fremgå af det opdaterede BBR-registrering, som kan ses på www.ois.dk under BBR-meddelelse. Du vil indenfor ca. 14 dage efter ændring i BBR modtage ny BBR-meddelelse.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

utæt olietank og jordforurening

Opdager du en læk fra dit olietanksanlæg, skal du straks stoppe spildet. Er der tegn på at dit anlæg har forårsaget en forurening, skal du straks ringe til alarmcentralen på telefon 1-1-2, hvis skaden er akut. Endvidere skal du straks melde det til kommunen. Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen. Kommunen kan altså kræve, at du betaler for, at jorden bliver undersøgt og renset op. Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse.

Olietanke kan give anledning til jordforurening
Grundejer er selv ansvarlig for tanke på boliggrunden.
Det har vist sig at især fyringsolietanke, både nedgravede og overjordiske, kan være årsag til kraftig olieforurening af jord og grundvand. I tilfælde af olieudslip er du som tankejer ansvarlig for oprensning af olieforurening.

Dit villaolietanksanlæg er som udgangspunkt dækket af en forsikringsordning, når din tank er lovlig, og du får leveret olie fra de gængse leveringsfirmaer. Når forsikringen kontaktes vil den typisk straks vurdere, hvilke tiltag, der skal foretages på din ejendom. Har du opdaget, at der er sket spild fra dit olietanksanlæg er det en rigtig god ide straks at kontakte din forsikring.

Forsikring mod oliespild for villaolietanke
Olietanke under 6.000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, er omfattet af forsikringsordningen.

Læs mere om forsikringsordningen for villaolietanke
Får du leveret din olie fra gængse firmaer, er du som udgangspunkt dækket af en lovpligtig forsikring, der dækker udgiften til oprensning af oliespild. kontakt TopDanmark hvis uheldet er ude og dit anlæg har spildt olie.

Hvis du opvarmer din bolig med olie fra en villaolietank, skal du som ejer af en olietank være omfattet af en forsikring. Denne forsikring skal dække udgifter til oprensning af evt. jordforurening, der er opstået i forbindelse med din olietank eller dit oliefyr.

Den 1. marts 2000 oprettede olieselskaberne i Danmark og Topdanmark Forsikring A/S i fællesskab en forsikringsordning, der betyder, at du som udgangspunkt automatisk er forsikringsdækket, hvis du får leveret din olie fra bestemte olieselskaber. På Topdanmarks hjemmeside kan du læse mere om hvilke olieselskaber, der er med i forsikringsordningen og hvilke betingelser, der i øvrigt gør sig gældende i forbindelse med forsikringsordningen. Spørgsmål vedr. forsikringsordningen kan rettes til Topdanmark.

Der er en rigtig god grund til at du skal reagere hurtigt, hvis du opdager, at dit tankanlæg har spildt olie til omgivelserne. Olie, der spildes på en jordoverfladen vil trænge ned i jorden. Jo mere olie, der spildes og jo længere spildet har stået på, jo længere vil olien kunne spredes og jo dybere vil den kunne trænge ned. Olie der har fået lov at sprede sig omkring - og eventuelt under - et hus, er meget dyr og kompliceret at fjerne. Så selvom du har en forsikring, der betaler for hel eller delvis fjernelse af jordforureningen, kan en kompliceret oliespredning omkring dit hus, kræve at oprensningen af olieforureningen vil stå på i lang tid, og det er desværre noget, som ofte kommer til at berøre dig som beboer.

Når du ringer til kommunen, vil Center for Miljø og Plan typisk straks sende en medarbejder på tilsyn på din ejendom. Tilsynet foretages for at vurdere sagen, herunder om der er sket en jordforurening, og om kommunen har hjemmel i jordforureningsloven til at påbyde en oprensning af jordforureningen. Har kommunen hjemmel til et påbud, vil der blive udstedt et oprensningspåbud. Påbuddet vil formelt blive udstedt til tankejer, men er tankejer forsikringsdækket, kører sagen oftest herefter mellem forsikringens miljørådgiver og kommunen.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

males-2142892_640-greenish

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Center for Miljø & Plan - Jord og Grundvand
Team Jord og Grundvand
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Tlf: 45 97 35 02

Email: miljoplan@ltk.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Lyngby-Taarbæk kommune

Hjælp til at konstatere om olietank er sløjfet.

Vi er en lille ejerforening med 8 lejligheder. I haven ligger en gammel olietank som angiveligt er korrekt sløjfet/afblændet tilbage i 80’erne. Men dokumentationen er bortkommet. Vi ønsker hjælp til: kan det udefra konstateres og herefter dokumenteres, at den nedgravede tank er korrekt sløjfet? Pris i givet fald? Pris på sløjfning? Pris på opgravning? Venlig…

Pris på afblænding af en nedgravet olietank.

Jeg vil gerne spørge om pris på afblænding af en nedgravet olietank. Jeg kender ikke størrelsen, men der er tale om en olietank til en villa med et boligareal. Venlig hilsen Jens, Lyngby

Fjernelse af oliefyr og sløjfning af olietank.

Vi har et oliefyr i vores kælder, som ikke længere er i brug, det vil jeg gerne have fjernet. Der er også en tilhørende olietank placeret i kælderen og en varmtvandsbeholder, som også skal fjernes. Olietanken er på 1200 liter og der er ca. 200 liter tilbage. Tanken skal skæres op, for at kunne fjernes.…

Vi ønsker tanken bliver sløjfet og suget tom.

Hej. Det er vigtigt at tanken bliver sløjfet og suget tom omgående så sælger har det fulde ansvar ved en evt. forurening.  Venlig hilsen Mads, Lyngby

Søgning efter nedgravet tank og rapport.

Ny sag hvor i skal lave en søgning efter nedgravet tank og rapport. Vi er ret sikre på at der ikke er noget nedgravet – men for alle tilfældes skyld osv. Der er oplysninger om en overjordisk tank og kommunen har ifølge tidligere BBR indberetninger ingen oplysninger om nedgravede tanke, omvendt er de mere på…

Pris på undersøgelse af forurening.

Som diskuteret i sidste uge, vil jeg gerne have en pris på, hvis i kan tage en test på forurening af vores olietank. Adressen er Kongens Lyngby. Venlig hilsen Rie, Konges Lyngby

Tømning af olietank under jorden.

Tømning af olietank under jorden + opfyldning med grus + attest til kommunen. Adressen er i Kongens Lyngby. Venlig hilsen Steffen, Kongens Lyngby

Tømning af olietank.

Tømning af olietank under jorden + opfyldning med grus + attest til kommunen. Adressen er i Kongens Lyngby. Venlig hilsen Steffen, Kongens Lyngby

Fritstående tom olietank skal fjernes.

Har en fritstående olietank udendørs fra 1981 den er tom og skal fjernes, jeg ønsker en pris på dette. Venlig hilsen Søren, Bagsværd

Tilbud på opgravning og bortskaffelse af olietank.

Hej. Jeg vil gerne indhente et tilbud på opgravning og bortskaffelse af en nedgravet olietank. Den er nedgravet ved siden af garagen, og der er adgang for gravemaskine. Venlig hilsen Mathias, Bagsværd