Sløjfning af olietanke i Lejre kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Her finder du reglerne for olietanke, der er mindre end 6000 liter

Tanken skal være typegodkendt eller CE-mærket.
Overjordiske tanke må genbruges, hvis olietanken er forsynet med oprindelige mærkeskilt.
Nedgravede tanke under 6.000 liter må ikke flyttes.
Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og mindst 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring.
Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. Ståltanke skal på en konstruktion været hævet over underlaget, således at inspektionen af bunden kan finde sted.
Indendørs tanke (C1-mærket) skal opstilles indendørs, så den er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.
Kun udendørs tanke (C3-mærket) må opstilles udendørs eller i et uopvarmet rum.
Der gælder særlige regler for opstilling af plasttanke.

Er din olietank lovlig?
Der er de seneste par år sket flere ændringer af reglerne for olietanke og forældede olietanke skal sløjfes. Som udgangspunkt er alle lovlige tankanlæg omfattet af Oliebranchens Olieforureningsforsikring, som Topdanmark administrerer. Vær opmærksom på om din olietank er lovlig, eller om den er faldet for sløjfningsfristen.

Find den gamle tankattest frem eller tjek metalskiltet på olietanken og se, hvor gammel tanken er. Det er tankens fabrikationsår der gælder, ikke det år, den blev installeret.

Ved sløjfning af nedgravede olietanke skal tanken spules og tømmes for de sidste rester af olie. Derefter kan man enten grave tanken op og fjerne den fra ejendommen, eller afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt blænde tanken af, så det ikke længere er muligt at fylde olie i tanken.

Sløjfning af tanke skal anmeldes til kommuen senest 4 uger efter at sløjfningen er udført.
Udskiftning af rør - vær OBS på nedgravede rør
Har din tank nedgravede rør, der ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal de udskiftes med typegodkendte rør, f.eks. rør, som er galvaniserede og plastbelagte senest 30 år efter installation.

Vær opmærksom på at tankanlæg der er udskriftet efter år 2000 er omfattet af skærpede regler ift. rørføringerne. F.eks. skal nedgravede kobberrør være plastbelagte. Mange har ved udskiftning af en gammel olietank ikke været opmærksom på, at de i forbindelse med udskiftning af tanken skal sikre, at også rørføringen mellem tank og fyringsanlæg lever op til de skærpede krav om typegodkendelse af rør og effektiv rustbeskyttelse.

Er tanken således skiftet i år 2000 eller herefter, skal du sikre dig at rørene også er lovlige.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Hvis uheldet er ude og der er gået hul i din olietank
Ring straks 112. Hvis tanken er tom og skaden er sket, skal du ringe til dit forsikringsselskab samt til Center for Teknik & Miljø, 4646 4646. Uden for vores åbningstid kan du altid ringe 112.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Tlf: 4646 4646

Email: post@lejre.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Lejre kommune

Opgravning og fjernelse af olietank.

Opgravning og fjernelse af olietank. Der er ingen olie i tanken kun sand. Jeg bor i Lejre kommune. Venlig hilsen Søren, Lejre

Tilbud på tømning, rensning og afblænding.

Vi har fået erstattet oliefyr med varmepumpe og skal bede om tilbud til tømning, rensning og afblænding af olietank på 2500 liter fra 1986. Lige nu er der ca. 525 liter tilbage. Den er nedgravet foran hoveddøren og ligger i Lejre kommune. Venlig hilsen Susanne, Lejre

Tankscreening af olietank.

Jeg ville gerne få konstateret om der en nedgravet olietank på min grund. Derefter sørge for opgravning og sløjfning af denne efter gældende regler. Venlig hilsen Henrik, Lejre

Opgravning og afmelding af olietank.

Til rette vedkommende. Vi har på vores grund en afblændet, nedgravet olietank vi gerne vil have gravet op og fjernet. Vi vil gerne bede om et tilbud på: – Opgravning af olietank.– Afskaffelse af olietank, og afmelding til Lejre kommune.– Jordforureningsprøve, for at sikre der ikke er sket forurening af jorden.– Opfyldning af hullet med…

Opgravning og bortskaffelse af olietank samt jordprøver.

Hej Fensmark. Kan jeg lokke jer til at lave to adskilte tilbud? Opgravning og bortskaffelse af olietank samt jordprøver. Og tilbud på gensløjfning samt jordprøver. På forhånd tak. Venlig hilsen David, Hvalsø

Bundsugning og sløjfning af 2500 liter plast jordtank.

Bundsugning og sløjfning af 2500 liter plast jordtank. Der er ca. 1cm tilbage i bunden. Venlig hilsen Arne, Hvalsø

Sløjfning af 2500 liter olietank.

Vi har et solgt hus i Hvalsø, og skal have afblændet olietanken (skulle have været ude af drift og samtidig have udført en miljøprøve under 2.500 liter jordtank, som ligger i indkørslen. Jeg har billede af, hvor den nogenlunde ligger. Hvad vil det koste at leje en midlertidig olietank i f.eks. op til 1år? Er…

Sløjfning af nedgravet olietank samt dokumentation.

Sløjfning af nedgravet olietank vistnok 2500 liter og nødvendig dokumentation over for Lejre Kommune. Tanken skal ikke opgraves blot afblændes. Venlig hilsen Ebbe, Hyllinge

Pris på tømning, rensning, afblænding og attest.

Jeg har en pt. godkendt kugletank på 2500 liter. som har 250 liter olie i. Den står i Lejre kommune. kan i hjælpe med en pris på tømning/rensning/afblænding og attest. Tank er placeret i indkørslen ca. 25m inde fra vej. Venlig hilsen Søren, Lejre

Installation af varmepumpe.

Jeg skal have installeret varmepumpe og har udvendig 1200 l olietank i terræn.Varmepumpeleverandøren fjerner tanken, men den skal være tømt og renset.Hvad er prisen for tømning og rensning? Skal udføres efteråret 2022. Venlig hilsen John, Hyllinge