Sløjfning af olietanke i Kerteminde kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Ejeren, der vil sløjfe en olietank, skal melde dette til kommunen.

Meddel kommunen, at du har sløjfet tanken, og hvordan dette er sket. Ved sløjfning af olietank skal eventuelt restindhold fjernes,
og olietanken skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal fjernes, og tanken blændes af, så det ikke er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken.
Sløjfning af olietank meddeles til kommunen sammen med en skitse over tankens (tidligere) placering.
I forbindelse med sløjfningen meddeles kommunen hvilken opvarmningsform, der nu anvendes.

I olietankbekendtgørelsen er der indført sløjfningsterminer for alle tanktyper
Nedgravede, glasfiberbelagte ståltanke skal sløjfes efter 40 eller 50 år, alt efter type.
Nedgravede plasttanke skal sløjfes efter 45 år.
Overjordiske ståltanke, herunder indendørs, skal sløjfes efter 30 eller 40 år, alt efter type.
Overjordiske enkeltvæggede plasttanke skal sløjfes efter 25 år
Overjordiske dobbeltvæggede plasttanke skal sløjfes efter 40 år.
Tanke hvor produktionsåret ikke kendes eller kan bestemmes skal sløjfes straks.

Villaolietanke - tanke under 6.000 liter til boligopvarmning
Olietankbekendtgørelsen omhandler tanke og rør, som anvendes til mineralolieprodukter. Dette gælder alle størrelser af tanke, inkl. villaolietanke.

Sløjningsterminer
Villaolietankene er, ligesom andre tanke under 6.000 l, underlagt begrænsede levetider, hvilket vil sige at der for de enkelte tanktyper er fastsat sløjfningsterminer. Læs mere om sløjfningsterminerne her.

Fabrikationsåret kan fastslås ved at det er anført på tankattesten, hvis en sådan findes, eller på mærkeskilt på selve olietanken eller påfyldningsstudsen, hvis et sådant skilt findes.

Der findes også andre måder en tanks alder kan fastlægges på, se Miljøstyrelsens vejledning i aldersbestemmelse.

Reglen er, at nedgravede glasfiberbelagte ståltanke på under 6.000 liter skal udskiftes 40 år efter produktionsåret - senest den 31. december det pågældende år. Tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal dog først udskiftes efter 50 år. Vær opmærksom på, at det ikke var almindeligt med indvendig korrosionsbeskyttelse før år 2000.

Nedgravede plasttanke på under 6.000 liter skal sløjfes senest når de er 45 år gamle.

Overjordiske olietanke af stål på under 6.000 liter skal udskiftes 30 år efter produktionsåret - senest 31. december det pågældende år. Hvis de har indvendig korrosionsbeskyttelse lægges 10 år til, så der først er krav om sløjfning, når de er 40 år gamle. Vær opmærksom på, at det ikke var almindeligt med indvendig korrosionsbeskyttelse før år 2000. Reglerne gælder uanset, om den overjordiske olietank står indendørs eller udendørs.

Overjordiske plasttanke på under 6.000 liter skal, hvis de er enkeltvæggede sløjfes efter 25 år - hvis de er dobbeltvæggede efter 40 år.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Forsikringsordningen for villaolietanke
Det er lovpligtigt, at ejere af villaolietanke har en ansvarsforsikring, der dækker i tilfælde af olieudslip. Det har man imidlertid automatisk, hvis man får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening, Energi - og Olieforum - eller olieleverandører, der bliver forsynet med olie fra en af disse. For at være dækket af forsikringen er det et krav, at olietanken og rørsystemet opfylder reglerne i olietankbekendtgørelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden, og i så fald skal grundejeren selv betale for at få fjernet forureningen.

Forsikringen gælder for olietanke under 6.000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse.

Din olietank har kun en vis levealder, og et olieudslip kan medføre, at jorden forurenes og der trænger sundhedsskadelige dampe ind i huset. Derfor er der fastsat regler for, hvornår små olietanke skal udskiftes. Undgå katastrofen i form af en lækkende olietank ved at følge reglerne om, hvornår din olietank skal udskiftes.

Overjordisk olietank
Du har selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din tank skal udskiftes
Mange olietanke er nu så gamle, at de skal udskiftes. Og som ejer af en olietank skal du selv være opmærksom på, hvornår det skal ske. Her kan du finde fristerne for, hvornår du skal udskifte din olietank, hvordan du tjekker alderen på olietanken, og hvad du skal gøre, hvis du skulle være så uheldig at opleve et læk fra din tank.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Tlf: 65151515

Email: kommune@kerteminde.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Kerteminde kommune

Vi ville gerne bede om en tankscreening.

Vi ville gerne have undersøgt om der findes en olietank på vores grund. Vi bor i Kerteminde kommune. Venlig hilsen Kim, Kerteminde

Vi skal have fjernet en gammel olietank.

Skal have fjernet en gammel olietank. Den er fritstående. Venlig hilsen Jeppe, Kerteminde

Vi ønsker afskaffelse af fritstående olietank.

God dag. Vi ønsker afskaffelse af fritstående olietank, der skal fjernes, tanken er på 1500 liter.Hvad ville det koste? Venlig Hilsen Claus, Mesinge

Tilbud på attest, at der ikke forefindes olietank på grunden.

Jeg er bobestyrer på boet efter Inger i Kerteminde. I forbindelse med salg af ejendommen har køber krævet en sløjfningsattest på olietanken, men sådan en findes ikke. På “min-geo” står der at der ikke er olietank på grunden. Vil I give et tilbud på en attest på, at der ikke forefindes olietank på grunden? Venlig…

Tjek for at konstatere at olietank er afblændet korrekt.

Hej Fensmark Service Miljø. I forbindelse med salg af ejendom har køber indvendinger til om sløjfning af nedgrave olietank er gået rigtigt til. Derfor vil jeg gerne have et tilbud på tjek for at konstatere at olietanken er tømt og afblændet korrekt. Tanken er tømt og sløjfet tilbage i 1983. Idet tanken ligger uden for…

Opgravning af 2500 liter olietank.

Opgravning af 2500 liter olietank. Venlig hilsen Finn, Munkebo

Tilbud på eftersøgning af to gamle olietanke.

Vil i give os et tilbud på eftersøgning af to gamle olietanke. Venlig hilsen Peter, Martofte

Tømning af 1500 liters jordtank.

Tømning af 1500 liters jordtank. Venlig hilsen Kurt, Kerteminde

Tilbud på forurenings undersøgelse ved olietanken.

Hej. Jeg er i gang med at sælge vores hus. Ude i haven er der en nedgravet olietank, som den tidligere ejer har fået blændet af. Kan i give et uforpligtende tilbud: – At olietanken undersøges om den var korrekt afblændet. -At lave en forureningsundersøgelse ved olietanken. Venlig hilsen Tan, Munkebo

Pris for at få lavet dokumentation af olietank.

Ejendommen er overgået til fjernevarme i 80’erne og havde før det oliefyr. Ejendommen blev etableret i 1964. Der foreligger ikke dokumentation på at tanken er fjernet. Tanken var en nedgravet tank, det vides ikke hvor placeringen var/er på matriklen. Så spørgsmål er kan I finde placeringen eller evt. konstatere og dokumentere at tanken er fjernet,…