Sløjfning af olietanke i Hørsholm kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

I Hørsholm Kommune er der cirka 1100 aktive olietanke, hvoraf de fleste er villaolietanke under 6000 liter. Som ejer eller bruger af en olietank, er det dit ansvar at følge og kende reglerne for olietanke.
Du skal afmelde din olietank til kommunen, hvis den er for gammel eller er taget ud af drift.
Når du skal have en ny olietank, skal du anmelde det til kommunen 14 dage inden etableringen, uanset om den er overjordisk eller skal nedgraves.
Du anmelder olietanke via det blå selvbetjeningslink her på siden, der sender dig til siden bygogmiljoe.dk. Det er på denne side, du udfylder og sender din ansøgning til kommunen. På siden skal du logge ind med NemID og derefter starte et nyt projekt.

Forsikringen
Olieselskaberne sørger automatisk for forsikringen, idet der er indgået en aftale mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark. En olietank der ikke har overholdt sløjfningsterminen er ulovlig og dermed ikke dækket af forsikringen. Olietanke over 6.000 liter er heller ikke dækket af forsikringen.
Olietanke under 6000 liter har en begrænset levetid. Olietankens alder fremgår af mærkningsskiltet der er påmonteret tanken og af tankattesten, oplysninger om tanken der er sendt til Hørsholm Kommune, fremgår af kommunens digitale byggesagsarkiv.

Kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at dispensere fra sløjfningsterminerne.

Ud over de fastsatte terminer skal en olietank der er taget varigt ud af brug, bl.a. ved udskiftning til naturgas, varmepumpe eller lignende, sløjfes.

Hvis en olietank ikke længere skal bruges, skal olietanken enten fjernes eller sløjfes.

Fjernelse af olietank
Det er bedst at tømme og dernæst fjerne eller grave tanken op. Herved kan man som olietankejer sikre sig, at tanken ikke har forurenet jorden. Hvis der skulle være forurening efter spild eller utæthed, så vil olietankforsikringen dække eventuelle udgifter til undersøgelse og oprensning efter lovlige olietanke. Forsikringen vil ellers udløbe og dækker dermed ikke, hvis der senere konstateres forurening.

Alternativt kan man sløjfe olietanken. Det gøres således:

Restindhold i tank og i rør skal tømmes helt
Det vil være en god ide at fylde tanken med sand, hvis den ligger på et areal med kørsel
Påfyldningsstuds og udluftning skal afmonteres
Tanken skal afblændes, så påfyldning ikke kan ske ved et uheld

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvis uheldet er ude
Ved olieforurening eller spild skal grundejeren straks kontakte både Topdanmark og kommunen. Herefter meddeler kommunen et påbud efter jordforureningslovens § 48, og forsikringsselskabet sørger for, at oprensningen bliver igangsat af et rådgivende firma. Forsikringen dækker de udgifter, der medgår til at følge kommunens påbud. For hver skade er der dog en selvrisiko for tankejeren på 2.000 kr.

Jo ældre olietanken er, desto større er risikoen for olieudslip og dermed forurening. Derfor er der fastsat regler for, hvornår forskellige tanke skal tages ud af drift.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Hørsholm kommune
Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm

Tlf: 48 49 00 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Hørsholm kommune

Sløjfning og afmelding af olietank.

Jeg skal have sløjfet og afmeldt min olietank. Jeg bor i Hørsholm kommune. Venlig hilsen Yvonne, Hørsholm

Sløjfning af olietank.

Vores olitank skal renses og blændes af inden årets udgang. Den skal også afmeldes inden årets udgang. Vores adresse er i Hørsholm. Venlig hilsen Christian, Hørsholm

Rensning af tom 1500 liter olietank.

Rensning af tom 1500 liter olietank. Venlig hilsen Steen, Hørsholm

Jeg ville gerne bede om gensløjfning.

Jeg ville gerne bede om gensløjfning, samt jordprøver på min adresse i Hørsholm. Venlig hilsen Michael, Hørsholm

Tankattest på gammel olietank.

Ifm. salg af hus i Hørsholm, mangler vi en tankattest på den gamle olietank. Vi mener at tanken blevet blændet da vi fik lagt naturgas (HNG) ind i 1986, men daværende VVS firma der foretog installation og afblænding eksisterer ikke længere, så det er ikke muligt at fremskaffe dokumentation for det. Venlig hilsen Mikkel, Hørsholm

Nedgravet 2500 liter tank skal sløjfes.

Hej. Jeg har en nedgravet 2500 liters oval tank. Jeg får installeret en varmepumpe i løbet af 1 mdr. eller 2. Derefter skal den sløjfes og fyldes med sand. Hvad koster det? Venlig hilsen Lars, Hørsholm

Hvad koster det at få fjernet en 1200 liter olietank.

Hvad koster det at få fjernet en 1200 liter firkantet jern olietank i kælderen inkl. alt. Venlig hilsen Jesper, Rungsted

Sløjfning og afskaffelse af fritstående 1000 liters olietank.

Sløjfning og afskaffelse af fritstående 1000 liters olietank i kælder i Hørsholm. Venlig hilsen Troels, Hørsholm

Hvad koster det at få den sløjfet eller opgravet olietank.

Vores olietank skal skiftes. Hvad koster det at få den sløjfet – gravet op -eller tømt og fyldt med sand samt efterfølgende at få etableret en ny olietank over jorden på 1500-1800 liter. Venlig hilsen Vagn, Rungsted

Sløjfning og afskaffelse af fritstående 1000 liter olietank.

Sløjfning og afskaffelse af fritstående 1000 liter olietank i kælder. Venlig hilsen Troels, Hørsholm