Sløjfning af olietanke i Haderslev kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Når en tank ikke længere er i brug, skal den sløjfes, og sløjfningen skal du anmelde til kommunen.
Anmeldelsen skal foretages senest fire uger efter at anlægget er taget ud af drift.

Inden sløjfning skal tanken tømmes for olie og slam. Dette sker bedst ved opsugning af restproduktet efterfulgt af to gange spuling med vand (cirka 10 liter) og opsugning efter hver spuling. Du kan kontakte et slamsugerfirma for at få oppumpet det olieholdige skyllevand. Slamsugerfirmaet sørger herefter for at komme af med restindholdet på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Sløjfning kan ske på to måder:

Olietanken fjernes.
Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes eller afproppes, således at påfyldning ikke kan finde sted.
Hvis du er i tvivl om, hvordan dette gøres, kan du henvende dig til dit olieselskab eller til et vvs-firma. Vi anbefaler, at nedgravede olietanke graves op af hensyn til grundvandet.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Teknik og Miljø

Tlf: 74 34 34 34

Email: miljoe@haderslev.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Haderslev kommune

Tilbud på bortskaffelse af olietank.

Vi fik vores nye varmepumpe i sidste uge, som nu også sørger for varmt vand og opvarmning. Derfor vil vi gerne tage vores olietank ud af drift. Der er tale om en 2500 liter tank. Der er stadig ca. 1400-1500 liter olie i den i øjeblikket. Kan det pumpes ud? Naboen vil gerne tage 400…

Lokalisere evt. olietank.

Grundet salg af hus, er vi blevet pålagt at lokalisere evt. olietank på grunden. Vi ønsker derfor at få et tilbud på denne opgave, samt få bekræftet en tid, I kan komme og udføre opgaven. Venlig hilsen Birgitte, Vojens

Lokalisering af nedgravet olietank.

Jeg har brug for, at få lokaliseret en nedgravet olietank og fundet ud af, om den er blevet sløjfet korrekt. På nogle ældre papirer kan jeg se at den er blevet sløjfet i 1987, men der er ingen dokumentation for, om det er gjort korrekt. Kan I give mig et tilbud på, hvad det vil…

Lokalisering af olietanke.

Jeg ville gerne have jer til at hjælpe os med, at lokaliserer om vores to tanke rent faktisk er der, og hvad vi skal gøre for, at få dem indberettet som afblændet og ikke i drift. Venlig hilsen Claus, Haderslev

Fritstående olietank skal sløjfes og fjernes.

Hej. Vi har en fritstående olietank stående inde i en stald – den skal sløjfes og fjernes. Der er stadig muligvis omkring 200 liter olie i den. Venlig hilsen Jens, Haderslev

Undersøgelse af afblændet olietank.

Vedrørende forestående huskøb ønsker vi at få undersøgt den afblændet olietanken på matriklen.Dette ønskes udført hurtigst muligt, da dette afhænger af købet. Adressen er i Haderslev. Venlig hilsen Steffen, Haderslev

Sløjfning af fritstående olietank i skur.

Sløjfning af fritstående olietank i skur. Venlig hilsen Karin, Haderslev

Nedgravet glasfibertank skal suges ren for olie.

Har en 2500 liters kugle glasfibertank nedgravet, der skal suges ren for olie, og fyldes med sand. Der skal sendes attest til kommunen at der er blevet sløjfet. Vi har gravet ned til tanken så den er forholdsvis let at komme til. Venlig hilsen Kurt, Haderslev

Opgravning og fjernelse af lokaliseret olietank.

Opgravning og fjernelse af olietank / sløjfe. Er lokaliseret. Lokalisere dieseltank. Evt. afblænding eller opgravning. Venlig hilsen Søren, Haderslev

Ønsker pris på rensning og afblænding af kugletank.

Ønsker pris på rensning og afblænding af 45 år gammel nedgravet kugletank, samt opfyldning med sand. Tanken er en 2500 liter. kugletank i glasfiberarmeret polyester. Tanken indeholder restolie. Venlig hilsen Mogens, Vojens