Sløjfning af olietanke i Guldborgsund kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Olietanke holder kun et begrænset antal år. Der kan være forskel fra type til type, og alt efter om de er gravet ned, står frit ude eller står indendørs.

Hvis du er tvivl om din olietanks alder, type og/eller tilstand, kan du kontakte en oliefyrstekniker, der kan foretage et miljøtjek af tanken.

Har du en gammel olietank på din grund, eller er den blevet fjernet?
Som ejer af en ejendom har du altid pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte. Det gælder også oplysninger om olietanke.

Vi kan se i BBR, at der ligger mange gamle oplysninger om olietanke, og mange af disse er måske forældede, fordi tankene er fjernet. Vi har derfor brug for ejernes hjælp til, at få styr på olietankene.

Så har du kendskab til, at der har været gamle tanke på din ejendom, eller de stadig er der, så tjek dine oplysninger på www.ois.dk > BBR-oplysninger > BBR-meddelelse, og fortæl os, hvis der er noget, der ikke passer.

Medsend gerne dokumentation for ændrede forhold.

Indsamling af oplysningerne er en del af en landsdækkende kampagne. I den forbindelse har vi gennemgået vores papirarkiver og noteret alle relevante oplysninger om olietanke i det digitale BBR-register. Desværre er der noget, der tyder på, at der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger vi har i BBR-registeret og de faktiske forhold på mange ejendomme. Det er vigtigt for alle parter, at informationerne i BBR er så rigtige som muligt, da de blandt andet har betydning, når en ejendom bliver handlet.

Hvis du skal sløjfe den gamle olietank
Når brugen af en olietank varigt ophører – f. eks. når du skifter fra nedgravet til overjordisk tank, eller der f.eks. bliver indlagt fjernvarme – skal ejeren sørge for, at tankanlægget sløjfes. Tankanlægget er tank med tilhørende rørsystem. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at olietanke er sløjfet forskriftsmæssigt.

Sløjfning foregår ved at:

Eventuelt restindhold i anlægget fjernes, anlægget gennemskylles, og efter en passende tid, hvor eventuel restolie har fået tid til at flyde ned ad tankens vægge til bunden, bundsuges igen.
Anlægget fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.
En nedgravet tank, der ligger på et areal, hvor der køres – eksempelvis en indkørsel - bør fyldes op med dertil egnet sand.
Du skal anmelde til os, når du sløjfer en olietank. Anmeldelse om, at anlægget er sløjfet samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indsendes senest 4 uger efter sløjfningen.

barrel-on-arm-green

utæt olietank og jordforurening

Hvis der sker olieforurening
Tanke til fyringsolie kan give jordforurening. Erfaringer viser, at især fyringsolietanke, såvel overjordiske som nedgravede, kan give kraftige jordforureninger. Grundejer er selv ansvarlig for tanke på boliggrunden.

Hvis din olietank lækker olie skal du forsøge at stoppe uheldet. Derefter skal du kontakte os og dit forsikringsselskab.

Hvis det sker pludseligt eller kraftigt skal du ringe 114.

Forsikringsordning for villaolietanke
Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, der kan dække udgifter i forbindelse med jordforureninger ved olieudslip.

Villatankejere med en olietank mindre end 6.000 l, hvor mindst 50 % af det opvarmede areal, er bolig er automatisk omfattet af en forsikringsordning gennem Topdanmark Forsikring A/S, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation, eller fra olieleverandører, der får olie fra disse.

Forsikringen dækker oprydninger ved jordforureninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg. Det er en forudsætning, at du ikke har forårsaget skaden med vilje. Forsikringsbetingelserne kan downloades fra Topdanmarks hjemmeside.

Olietankforsikringen bortfalder 6 måneder efter anlægget er ude af drift.

Forsikringen dækker kun udgifter i forbindelse med jordforureninger. Skader på bygningsdele dækkes evt. af egen husforsikring – spørg dit forsikringsselskab.

Tjek din olietank, så du undgår olieforening på din grund
Lækage fra rørføringen til olietanke er skyld i flere olieforeningerne om året. Vi beder dig derfor tjekke om alt er i orden hos dig.
Rundt omkring i Danmark opdages flere olieforureninger, hvor forureningen skyldes lækage fra rørføringen til tanken.

I forbindelse med en tilsynskampagne i Århus Kommune i første halvdel af 2014, blev det konstateret, at hver 4. nyere tank med nedgravede rør er etableret med ulovlig rørføring.

De mange ulovlige rør skyldes til dels uautoriseret arbejde, men primært uvidenhed, fordi mange VVS-ere ikke var opmærksomme på de nye regler, da de trådte i kraft den 1. december 2000.

Det har siden den 1. december 2000 været et lovkrav, at nedgravede kobberrør og kobberrør indstøbt i murværk skal være plastbelagte fra fabrik ved nyetablering samt udskiftning af tank eller rørsystemer.

Hvis ikke kobberrørene er plastbelagte, kan de tære i fugtig jord. Det kan medføre en udsivning af olie, der kan stå på i lang tid, inden utætheden opdages.

Normalt er du dækket af en kollektiv forsikring, hvis der opstår en forurening. Men forsikringen dækker ikke, hvis rørføringen ikke opfylder gældende krav. Oprensning af en olieforurening kan i værste fald koste flere millioner kroner.

Tjek etableringen af din tank
Vi vil med denne information opfordre dig til at sikre, at din tank er etableret med lovlige typegodkendte rør, hvis du har skiftet tank efter den 1. december 2000.

Hvis du er i tvivl om rørene til olietanken lever op til de nye krav, bør du tage kontrakt til din VVS-mand eller oliefyrstekniker og få det undersøgt.

Eventuel udskiftning af rør skal foretages af en sagkyndig, som har en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker den pågældende type arbejde.

Hvis registreringen er forkert, kan du ændre det ved at udfylde og indsende skemaet Anmeldelse af olietank.

Hvis du allerede har sikret dig, at rørføringen til tanken lever op til de nye krav, skal du ikke foretage dig mere.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

opgravning af olietank

Grav tanken op!
Vi anbefaler, at du graver din gamle tank op, når du sløjfer den.

Hvis der skulle være en uopdaget jordforurening under eller omkring en tank og/eller forsyningsrør, så dækker olietanksforsikringen kun 6 måneder, fra anlægget er taget ud af drift. Hvis skaden bliver opdaget senere, kan det derfor have store økonomiske konsekvenser for grundejer.

Vi anbefaler, at du lader et firma med speciale i jordforurening dokumentere, at tankgraven er ren. Som udgangspunkt skal der laves mindst 3 analyser, fra bund og sider i en tankgrav eller andre udgravninger, hvis man skal være sikker på at undgå en senere kortlægning efter jordforureningsloven.

Tanken skal bortskaffes til en godkendt modtager, eksempelvis på genbrugspladsen eller til en produkthandler.

Kontaktoplysninger

Center for Teknik & Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Tlf: 54 73 10 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Guldborgsund kommune

Jeg ville gerne have sløjfet min olietak.

Jeg ville gerne have sløjfet min olietak. Jeg bor i Guldborgsund kommune. Venlig hilsen Jytte, Guldborgsund

Tilbud på tankscreening og gensløjfning.

Jeg er ved at købe et hus i Sakskøbing. Der er en nedgravet afblændet olietank på grunden, men kommunen har ikke papir på dette. Jeg ville gerne bede om tankscreening, samt få den gensløjfet. Venlig hilsen Mikkel, Sakskøbing

Tankscreening af olietank.

Jeg har mit hus i Gedser til salg. Vi er overbeviste om at vi har en olietank, men ville gerne have en tankscreening. Venlig hilsen Ejvind, Gedser

Sløjfning af olietank.

Vi har fået skiftet vores oliefyr ud med et træpillefyr, og vi skal have afmeldt tanken på kommunen. Tanken ligger i jorden og er på 2000 liter. Tanken er helt tom for olie. Hvad skal der til, og hvad koster det? Venlig hilsen Jan, Nykøbing

Rensning, afblænding eller hvis det er nødvendigt, opgravning af olietank.

Jeg er ved at sælge min bolig på Falster. Opgaven er at finde placering af nedgravet 2500 liter olietank (ståltank). Rensning, afblænding eller hvis det er nødvendigt, opgravning. Venlig hilsen Bjarne, Falster

Vi ønsker at få suget olietank tom.

Vi har købt hus, der ligger en nedgravet olietank i haven ude i græsplænen på 4000 liter. Vi ønsker en pris på at få suget tom og fyldt op med grus og dokumentation. Venlig hilsen Anders Idestrup

Bortskaffelse af olietank.

Vi har i forbindelse med udskiftning af fyr og installation af luft til vand en tømt en fritstående olietank som vi gerne vil have bortskaffet. Olietanken er på 800-1000 liter. Udfordringen er at man ikke umiddelbart kan få en kran ned til grunden, da det er en koteletgrund.  Jeg har selv båret den ud af…

Lokalisering af olietank.

Vi er ved at sælge ejendommen beliggende i Nykøbing Mors. Ifølge Kommunen findes en nedgravet olietank – som de i øvrigt intet ved noget om. Ingen ved hvor den skulle være lokaliseret. Er det muligt at få undersøgt grunden og få en afklaring om der i det hele taget findes en olietank og et skriv…

Nedgravet olietank som skal afblændes og fyldes med sand.

Vi har en nedgravet olietank som skal afblændes og fyldes med sand hvad er prisen på det? Vi bor i Væggerløse. Venlig hilsen Bettina, Væggerløse

Prisforespørgsel på sløjfning af underjordisk kugletank.

Prisforespørgsel på sløjfning af underjordisk kugletank? Tanken er ikke af typen der kræver opgravning. Venlig hilsen Lars, Toreby