Sløjfning af olietanke i Frederiksberg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Kommunens oplysninger om olietanke på din grund fremgår af BBR. Som grundejer er du forpligtet til at sørge for, at oplysningerne om olietanken på din ejendom er korrekte.

Hvilke oplysninger om olietanke har kommunen?
Din nuværende aktive olietank samt olietanke, der tidligere har været i brug på din matrikel, men ikke meldt sløjfet til kommunen, fremgår af BBR.

Oplysningerne om olietankene er indsendt af tankbrugerne/ejerne selv, eller stammer fra miljøtilsyn eller lignende. Det er ikke alle, der har fået orienteret kommunen om indberetning og status på deres tanke, og databasen indeholder således ikke en fuldkommen liste over alle olietanke i kommunen, og alle oplysninger er formentlig ikke korrekte. Det er derfor en god idé, at du tjekker status på dine olietankoplysninger i kommunens BBR.

Hvor finder jeg tankattester?
Du kan søge efter oplysninger i kommunens byggesagsarkiv. Du skal være opmærksom på, at arkivet kun indeholder de tankattester, som er blevet fremsendt til kommunen.

BBR-oplysninger om olietanken er ikke korrekte
Olietanke, der tidligere har været i brug på din matrikel, men ikke meldt sløjfet til kommunen, fremgår af BBR. For at få rettet urigtige oplysninger om olietanken på din grund i BBR, skal du fremskaffe dokumentation for, at tanken er fjernet eller korrekt afblændet.

Overjordisk tank
Er der tale om en overjordisk tank som ikke længere findes på grunden, eller hvis du ved at tanken er sløjfet korrekt i din ejertid, skal du udfylde en tro og love-erklæring om dette. Erklæringen sendes til Frederiksberg Kommune. Kvittering for det udførte arbejde kan eventuelt vedhæftes
Hvis tanken stadig findes på grunden og du er i tvivl om der er afblændet, skal du tjekke om påfyldningsstuds og udluftningsstuds er demonteret og om tanken er bundsuget. Kontakt eventuelt et VVS-firma.

Nedgravet tank
Find placeringen af tanken i kommunens byggesagsarkiv, hvis du ikke allerede kender den
Tjek om påfyldningsstuds og udluftningsstuds er demonteret og om tanken er bundsuget. Kontakt eventuelt et VVS-firma.
Kvittering for udført arbejde vedhæftes, når du afmelder din olietank her på siden
Hvis du i din tid som grundejer har fået sløjfet olietanken korrekt, men ikke længere har dokumentation for arbejdet, skal du udfylde tro og love-erklæring om, at tanken er fjernet eller afblændet. Erklæringen vedhæftes, når du afmelder tanken.

Hvis uheldet er ude
Der er lavet en aftale mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark. Forsikringen dækker alle lovlige olietanke under 6.000 liter, der er i brug og benyttes til rumopvarmning i boligen. Forsikringen betales automatisk via olieprisen.

Skal din olietank sløjfes anbefaler vi, at du tager kontakt til et firma, der har erfaring med sløjfning af olietanke, så det sikres, at arbejdet udføres og dokumenteres korrekt.

Restindhold i tank og rør fjernes (der bør være maksimum 10 millimeter rest).

Påfyldningsstuds og udluftning afmonteres.

Tanken afblændes.

opgravning af olietank

Opgraves tanken anbefaler kommunen, at der udtages jordprøver i bund og sider af udgravningen, for at dokumentere, at der ikke efterlades forurening. Kontakt eventuelt miljøfirma, der har erfaring med prøvetagning. Er der tegn på forurening skal kommunen straks kontaktes
Afmeldingsskema udfyldes og sendes til Frederiksberg Kommune sammen med en kvittering for udført arbejde samt tydelig fotodokumentation af udgravningen
Er tanken fjernet eller sløjfet i din ejertid, men mangler dokumentationen, kan du udfylde en tro- og loveerklæring med oplysningerne om olietanken. Erklæringen sendes til kommunen på jord@frederiksberg.dk.
Når Frederiksberg Kommune har modtaget besked om, at en olietank er blevet sløjfet, vil BBR blive opdateret og derefter sendes en udskrift til ejeren af ejendommen. Der vil ikke blive fremsendt anden kvittering.

Regler for mindre olietanke
Læs om, hvordan og hvornår du skal sløjfe en lille olietank på din grund. En lille olietank er på under 6.000 liter.
Overjordiske ståltanke
Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Tanke, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest 31. august 2008.

Overjordiske tanke af andet materiale end stål
Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.

Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest 31. august 2008.

Overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Tanke, som overskred aldersgrænsen inden 31. august 2008, skulle være sløjfet senest 31. august 2008.

Nedgravede ståltanke
Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.

Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Tanke, med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest 31. marts 2010.

Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fremstillingsåret.

Nedgravede plasttanke
Nedgravede tanke af plast skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret, dog senest 31. marts 2015 hvis fabrikationsåret ikke er kendt eller kan fastlægges.

Plasttanke, som overskrider aldersgrænsen på 45 år inden 31. marts 2015, skal sløjfes senest 31. marts 2015.

Nedgravede kugleformede olietanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Hvis uheldet er ude og olien løber ud i jorden, vil du almindeligvis være dækket af en forsikring, som du løbende betaler for via olieregningen.

Du skal straks kontakte både Topdanmark og kommunen, hvis du har mistanke om en forurening. Herefter meddeler kommunen et påbud efter jordforureningslovens §48, og forsikringsselskabet sørger for, at oprensningen bliver igangsat af et rådgivende firma. Forsikringen dækker de udgifter, der medgår til at følge kommunens påbud. For hver skade er der dog en selvrisiko for tankejeren på 2.000 kroner.

Olietanke af mærket Titan kan revne
Miljøstyrelsen orienterer om, at overjordiske olietanke af mærket Titan R1225 kan slå revner. Derfor skal du kontakte Thyholm Olieservice på telefon 9787 1631 eller e-mail mail@thyholmolie.dk, der forhandler Titanprodukter. Thyholm Olieservice udskifter dog ikke olietankene uden beregning.

Kontaktoplysninger

Miljø
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

Tlf: 38 21 41 51

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Frederiksberg kommune

Jeg skal have sløjfet og fjernet min olietank.

Vi har et hus til salg, hvor der i garagen er placeret en overjordisk olietank. Tanken er ikke længere i brug, og skal derfor sløjfes og fjernes. Tanken er fra 1977. Kan I give et tilbud på sløjfning og fjernelse af tanken? Venlig hilsen Anne-Sofie, Frederiksberg

Tjek af to olietanke.

Vi har to olietanke. Vi tror de er afblændet, men har ingen dokumentation på det, derfor kontakter vi jer. Vi ville høre om i kan tjekke om de er sløjfet, hvis ikke, ville vi gerne bede om et tilbud på sløjfning. Hvis der er tegn på forurening ville vi også gerne have foretaget en undersøgelse.…

Tankscreening af nedgravet olietank.

Jeg står og skal sælge min villa og det er blevet mig oplyst, at der ligge en nedgravet tank på min grund som stadigvæk er i brug. Hvilket ikke passer. Den skulle være slette i 1986 (jeg købte i 1989). Venlig hilsen Jens, Frederiksberg

Pris på opgravning af olietank.

Vi har en nedgravet Olietank, 4000 liter fra 60’erne. Den er iflg. BBR sløjfet, men vi overvejer at få den gravet op. Vi ved ikke præcist hvor den ligger, men byggesagsarkivet angiver hvilken del af haven den skal ligge i. Vores hus ligger i Frederiksberg. Venlig hilsen Peter, Frederiksberg

Tankscreening af nedgravet olietank.

Jeg står og skal sælge min villa. Det er blevet mig oplyst, at der ligge en nedgravet tank på min grund, som stadigvæk er i brug. Hvilket ikke passer. Den skulle være slette i 1986 (jeg købte i 1989). Venlig hilsen Jens, Frederiksberg

Hvad koster det at få afhentet vores olietank?

Vi har en EBA 5900 liter olietank glasfiber armeret som vi selv graver op. Hvad koster det hvis I afhenter den. Tanken bliver lagt så den nemt kan kranse op på lastbil. Venlig hilsen Peter, Skibby

Kan I hjælpe med en sandfyldning.

Jeg har en 4000 liter olietank fra 1955 liggende i min forhave. Den er helt tømt for olie, men der står ca. 10 cm vand i bunden – helt klart vand uden olierester. Tanken er ikke brugt siden 1975, hvor den sandsynligvis blev tømt og renset. Den er i hvert fald tom nu. Den ligger…

Overslag på lokalisering af mulig olietank.

Overslag på lokalisering af mulig olietank. Den skulle være der ifølge BBR, men ingen beskrivelse af lokation. Forsøgt fundet med spyd, indtil 50cm ned på mest oplagte placering ved øst muren. Venlig hilsen Albert, Fredensborg

Gammel sløjfet olietank ønskes opgravet og fjernet.

Jeg har en gammel sløjfet olietank liggende nedgravet i min baghave. Den vil jeg gerne have gravet op og fjernet. Jeg ved intet om størrelsen på tanken, men det er nok en standard størrelse.  Venlig hilsen peter, Frederiksberg

Opgravning og bortskaffelse af nedgravet olietank.

Opgravning og bortskaffelse af nedgravet olietank. Venlig hilsen David, Frederiksberg