Sløjfning af olietanke i Fredericia kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Hvordan sløjfer man en olietank?
Når din olietank ikke længere er i brug eller har nået en vis aldersgrænse, skal den sløjfes. Før du fjerner eller afblænder din olietank, skal du sørge for, at tanken er helt tømt for olie. Hvis du vælger at lade din nedgravet olietank ligge i jorden, anbefaler vi, at du bruger et firma med erfaring i at sløjfe olietanke, og som kan spule tanken. Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret fjernes og tanken lukkes, så du ikke kan fylde olie i tanken igen. Hvis tanken ligger under en vej eller parkeringsplads, skal den fyldes med grus, så der undgås sammenstyrtning.

Kravene til olietanke afhænger af tankens størrelse, og om den står på jorden, eller om den er nedgravet;

Olietanke < 6.000 liter (Villaolietank)
Mellemstore tanke > 6000 liter (Erhvervsolietank) Nedgravede tanke mellem 6.000 liter og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 l og 20.000 liter
Store olietanke; Nedgravede tanke >100.000 liter og overjordiske tanke >200.000 liter.
Det er tankejers eller brugers ansvar, at olietanke er lovlige, og det er matrikelejerens ansvar, at tanken er registreret i BBR. Det er os, som kommunen, der har tilsynspligten med olietanke.

Du skal altid melde det til kommunen, når du etablerer en olietank, og du skal også melde det til kommunen, hvis du tager en olietank helt ud af brug.

Villaolietanke
Terminer for sløjfning og forsikring
En villaolietanke har en begrænset levetid, og Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige tanktyper skal sløjfes.

Du skal være opmærksom på:

Overjordiske ståltanke fra før 2000, og under 6.000 liter, skal typisk sløjfes senest 30 år efter, at de er fremstillet.
Tanke, der er ældre end 30 år, er allerede ulovlige og derfor ikke dækket af den kollektive forsikringsordning i tilfælde af olieudslip.
Nedgravede glasfiberarmerede ståltanke fra før 2000, og under 6.000 liter, skal typisk sløjfes senest 40 år efter, at de er fremstillet.
Tanke, der ældre end 40 år, er allerede ulovlige og derfor ikke dækket af den kollektive forsikringsordning i tilfælde af olieudslip.
Nedgravede plasttanke skal sløjfes seneste 45 år efter, at de er fremstillet.
Du kan se alle terminerne for villaolietanke i Miljøstyrelsens sløjfningsterminer.

Det er dit ansvar, som tankejer, at tank og installationer er lovlige. Bliver der opdaget en forurening fra en tank, som skulle have været sløjfet, er forureningen ikke dækket af den forsikringsordning, som alle tankejere lovpligtigt er dækket af. Du kan evt. aftale med din oliefyrsmontør, at han ved næste besøg laver et miljøtjek af olietanken for at sikre, at olietanken og installationerne lever op til miljøkravene.

Du kan se, hvor gammel din olietanke er på olietanknings mærkeplade. Pladen sidder typisk oven på tanken ved påfyldningsrøret. Tankens fabrikationsår står også på tankattesten, og det er også muligt, at tankoplysningerne står i BBR- registreret(Bygnings- og Boligregistret). Oplysningerne kan du finde elektronisk via ”Den Offentlige Informationsserver” under ”Ejendom”.

Sløjfning af olietank
Når olietanken er tømt for de sidste rester af olie, kan du sløjfe den enten ved:
at fjerne tanken fra ejendommen, eller at afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret og blænde tanken af, så det ikke er muligt længere at fylde fyringsolie i tanken.
Restindholdet fra olietanken skal du fjerne som farligt affald. Det kan du gøre på Fredericia Kommunens genbrugspladser.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på Genbrugspladsen.

Tanke til olie, diesel og benzin, der bliver sløjfet, kan stadig indeholde dampe fra olieprodukterne. Der er derfor risiko for, at disse dampe kan blive antændes og eksplodere, hvis man skærer i tank eller rørføringer med f.eks. en vinkelsliber. Derfor bør sløjfning og opskæring af en tank til olieprodukter udføres af en sagkyndig, der ved, hvordan man forholder sig til denne risiko.

Du skal, mår du melder sløjfning af tanken ind til os, lægge dokumentation for hvordan du vil fjerne restindhold og eventuelt olietank og oplyse os om, hvordan du vil opvarme din ejendom fremover.

Inspektionen og den tilhørende tilstandsrapport skal laves efter retningslinjer, som er beskrevet i Olietankbekendtgørelsen og af en særlig sagkyndig. Det er tankejeren/-brugerens ansvar at sikre sig, at den der laver inspektionen har erfaring eller uddannelse inden for området.

Anmeld ny og afmeld brugt olietank på Byg & Miljø
Du skal anmelde til os, at du opstiller en olietank mindst 14 dage før, at du begynder på arbejdet. Hvis du ikke skal bruge tanken til et oliefyr i en almindelig beboelse, skal du anmelde olietanken ind til os en måned før, du begynder på arbejdet.

Du skal afmelde din olietank, hvis den er for gammel eller er taget ud af drift. Du skal sende din afmeldelse til os senest 4 uger efter, at tanken er fjernet eller afblændet.

Hvor kan man se olietankens levetid?
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor gammel din olietank må være. Du kan se alderen på din olietank på et mærkeskilt på tanken, hvor tankens fabrikationsåret er opgivet. Alternativt kan du finde fabrikationsåret på den tankattest, der sandsynligvis fulgte med tanken, da den blev købt.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Hul på en olietank
Går der hul på eller sker der spild fra en olietank, skal du straks melde det til Miljø ved Fredericia Kommune.

I tilfælde af forurening kan vi kræve, at ejeren af olietanken betaler for, at forureningen bliver undersøgt og renset op. Det kan vi kræve uanset, om tankejeren har været skyld i forureningen eller ej.
Kommunen kan forbyde tanken, hvis den giver risiko for forurening af jord, grundvand og drikkevandet.
Reglerne for olietanke skal sikre, at jord og grundvand ikke bliver forurenet
Reglerne beskriver kravene til tanken og til opstilling, brug og sløjfning af tanken. Du skal være opmærksom på, at hvis reglerne ikke bliver fulgt, kan tanken være ulovlig, og så er du sandsynligvis ikke dækket af forsikringen, hvis der sker olieudslip fra tanken.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Natur & Miljø
Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Tlf: 7210 7000

Email: kommunen@fredericia.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Fredericia kommune

Eftersøgning af olietank.

Vi kunne godt tænke os, at få eftersøgt en olietank på vores ejendom. Vi tror muligvis den er billigende bag vores trappe op til entreen, dog er vi ikke sikre. Kan i hjælpe os? Venlig hilsen Stine, Fredericia

Eftersøgning samt gensløjfning.

Min kone og jeg er ved at købe et hus i Fredericia. Der er en nedgravet olietank, som er sløjfet i 1986. Vi ville gerne bede om en eftersøgning, samt en gensløjfning af den. Venlig hilsen Mikkel, Fredericia

Tankscreening af nedgravet olietank.

Jeg har tidligere benyttet jer til, at sløjfe en olietank ved vores tidligere hus. Nu bor vi Fredericia, og skal muligvis sælge huset. På BBR står der, at der er en sløjfet olietank. Vi ved ikke hvor den er eller om den overhovedet er der. Jeg kunne godt tænke mig et tilbud på at i…

Fjernelse af nedgravet olietank.

Jeg ønsker en pris på fjernelse af en nedgravet glasfibertank olietank på 2500 liter. Adressen er i Fredericia. Venlig hilsen Anders, Fredericia

Pris på sløjfning samt opgravning.

Jeg har en nedgravet olietank, 1500 liter, glasfibertror jeg, fra 2001. Hvad er den omtrentlige pris for tømning af tanken, opgravning og bortskaffelse, opfyldning af hullet og rapport til kommunen? Den ligger under en træterrasse, som jeg skal have fjernet, så jeg vil også gerne vide hvornår det kan blive. Venlig hilsen Klaus, Fredericia

Opgravning og bortskaffelse af afblændet olietank.

Tilbud på opgravning og bortskaffelse af afblændet 1200 liter gammel olietank. Venlig hilsen Henning, Fredericia

Pris for lukning af nedgravet olietank.

Jeg har en nedgravet olietank i min indkørsel som jeg skal have lukket. Jeg vil gerne have en pris for lukning og en pris hvis den evt. skal fyldes med sand også. er dette noget i gør i? Venlig hilsen Sebastian, Fredericia

Afblænding af nedgravet olietank.

Afblænding samt evt. opfyldning af sand af nedgravet olietank. Venlig hilsen Dennis, Fredericia

Jeg ønsker en pris på tømning af en nedgravet olietank.

Jeg ønsker en pris på tømning og forsegling af en nedgravet olietank med en kapacitet på 2500 liter olie. Jeg antager, at der er maks. 600 liter olie i den. Adressen er i Fredericia. Venlig hilsen Susanne, Fredericia

Sløjfningsattest på 2500l nedgravet tank.

Jeg skal bruge en Sløjfningsattest tror jeg det hedder. Har en 2500l nedgravet tank som er sløjfet 2  MRS. 1998. Men da jeg skal sælge huset nu, og og der ikke forlægger noget dokumentation fra et firma skal jeg bruge det. Jeg har fundet tanken og gravet et huld ned til overfladen på den. Hvad…