Sløjfning af olietanke i Fredensborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Hvis du ønsker fx at etablere en olietank, ophøre med at bruge en tank (også kaldet at sløjfe tanken) eller blot er indehaver af en villaolietank, så er der et sæt særlige regler som regulerer dette.
Kommunen anbefaler, at man følger et særligt regelsæt for sløjfning, hvis olietanken er nedgravet og ikke benyttes længere.

Hvis du er usikker på om din olietank er for gammel, vil vi opfordre dig til at kontakte kommunen.
Du kan læse mere om reglerne for olietanke i Olietanksbekendtgørelsen som kan fremsøges på www.retsinformation.dk.

Eksisterende olietanke
Her kan du læse om reglerne for allerede etablerede olietanke og se, om din olietank opfylder reglerne.

For villa-olietanke (olietanke under 6.000 liter som bruges til opvarmning) gælder særligt:
Alle eksisterende villa-olietanke skal have installeret et enstrenget rørsystem (dvs. uden tilbageløbsrør)
Alle eksisterende overjordiske villa-olietanke skal have installeret en overfyldningsalarm
Nedgravede kugleformede olietanke produceret af AJVA PLAST A/S skal generelt sløjfes senest 20 år efter nedgravningen. Er du indehaver af en sådan tank, så ret henvendelse til kommunens miljøafdeling for nærmere information.

Villa-olietanke nedgravet før 1. april 1970 skulle generelt allerede være sløjfet. Er du imidlertid indehaver/bruger af en sådan tank, så ret henvendelse til kommunens miljøafdeling for at få gode råd.

Alle ejere af villa-olietanke skal være omfattet af en forsikringsordning, som bl.a. dækker omkostninger til undersøgelser og oprydning i forbindelse med forurening fra anlægget. Forsikring er tegnet for alle olieleverandørernes kunder i samarbejde med TopDanmark. Der er imidlertid visse undtagelser i policen, så olietankejerne opfordres til at rekvirere policen, læse den igennem og bedømme, hvorvidt de er omfattet af den.
Olieleverandørerne har tilstræbt, at alle deres kunder har fået eller får denne police, men har du ikke modtaget den, så ret henvendelse til din olieleverandør.

Tæthedsprøvning og inspektion gælder ikke for olietanke, som har installeret elektronisk overvågning med lækagealarm eller hvis de er udrustet med dobbeltvægssystem, som er tilsluttet et overvågningssystem.

Alle nedgravede væskeførende rør af stål, som ikke er galvaniserede eller omfattet af en katodisk beskyttelse, skulle være udskiftet med typegodkendte rør inden 1. januar 2011.

For villa-olietanke (olietanke under 6.000 liter som anvendes til opvarmning) gælder yderligere

Etableringen skal meddeles Team Miljø senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Samtidig fremsendes beskrivelse af tank og rørføring og skitse over disses placering
Rørforbindelsen imellem tank og forbrugssted skal være enstrenget (dvs. uden tilbageløbsrør)
På overjordiske tanke skal der være monteret en overfyldningsalarm
Alle villa-olietanke skal være omfattet af en forsikring, som dækker undersøgelser og oprydning af en evt. forurening. Du kan læse nærmere herom under "Eksisterende tankanlæg"

Så gammel må tanken blive
Din olietank skal sløjfes, hvis den tages varigt ud af brug f.eks. i forbindelse med installation af anden opvarmningsform. Olietanken skal også sløjfes, hvis den er for gammel. På denne side kan du finde ud af hvor gammel din tank må blive.

For at undersøge om tanken er for gammel, skal man vide, hvornår den er fabrikeret og om den er overjordisk eller nedgravet. Dernæst skal det undersøges, hvordan den er korrosionsbeskyttet.
Fabrikationsåret kan ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses her. Hvis du ikke selv har en tankattest eller anden form for dokumentation om din olietank, kan det være, at kommunen ligger inde med oplysningerne.

Så gammel må tanken blive:
Ståltanke med ukendt fabrikationsår:
Alle ståltanke, hvis fabrikationsår ikke kan bestemmes, skulle være sløjfet nu.

Overjordiske tanke – indendørs og udendørs
Olietankbekendtgørelsen fastlægger i § 43, stk. 1 - 3, at hvis du har en overjordisk tank, skal du sørge for, at den er taget ud af brug og sløjfet inden 25, 30 eller 40 år efter, at den blev fabrikeret – afhængig af type: Se mere om overjordiske tanke

Nedgravede tanke
Olietankbekendtgørelsen fastlægger i § 44, stk. 1 – 4 og § 45, at hvis du har en nedgravet tank, skal du sørge for, at den er taget ud af brug og sløjfet inden 20, 40, 45 eller 50 år efter, at den blev fabrikeret – afhængig af type: Se mere om nedgravede tanke

Sløjfning af olietanke
Kommunen har udarbejdet en procedure for sløjfning af olietanke, som du skal følge, hvis en olietank ikke længere benyttes eller er blevet for gammel.

Du kan her læse mere om hvordan du skal forholde dig, hvis din olietank skal sløjfes.

Baggrunden for bestemmelsen er, at gennemtærede olietanke udgør en voksende forureningstrussel for vores grundvand. Desuden udgør ikke afmonterede påfyldningsstudse en fare for fejlpåfyldning. For at forebygge bl.a. forurening af grundvandet, skal en af følgende procedurer følges, afhængigt af hvilken type tank der skal sløjfes.

opgravning af olietank

Nedgravede olietanke
En af to følgende måder skal benyttes ved sløjfning af nedgravede olietanke.

1. Opgravning af tanken
Tanken tømmes for restindhold.
Tanken opgraves med tilhørende rør og påfyldningsstuds. Udgravningen synes af Team Miljø, før tankhullet fyldes op.

2. Afblænding af tanken
- Der graves ned til tankens overside, hvor der skæres et hul svarende til ca. 60 x 60cm, såfremt tanken ikke er forsynet med et mandehul.

  • Tanken tømmes og bundsuges for restindhold. Tanken renses til et niveau, der svarer til at den er trykspulet med rensevæske.
  • Rørsystemet tømmes, påfyldnings- og udluftningsstudsen afmonteres under jordniveau og tanken afblændes, så påfyldning ikke længere kan finde sted.
  • Tanken synes af Team Miljø inden endelig afblænding.

Hvis du graver en gammel tank op, er det en god idé ikke at dække hullet til før kommunen har været kontaktet.
Det er desuden en god idé at kontrollere sit olieforbrug jævnligt f.eks. 1 gang hver måned. Uregelmæssigheder i olieforbruget vil hurtigt blive opdaget og skaderne ved en evt. forurening kan derved begrænses.

Denne procedure er ikke et lovkrav, men den anbefales, hvis kommunen skal kunne dokumentere, at tømning og afblænding er udført korrekt.

Hvis tanken er nedgravet på et areal, hvor der kører biler, eller hvis den ligger tæt ved bygningers fundamenter, vil det være formålstjenligt at fylde tanken med sand eller på anden måde sikre tanken imod sammenstyrtning. Ulykker opstået i forbindelse med sammenstyrtning af tanke, kan vise sig ansvarspådragende for tankejeren.

Personer og virksomheder, der foretager opgravning af tanke eller udfører tankrensninger skal senest 8 dage inden arbejdets udførelse anmelde det til Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Overjordiske tanke og kældertanke
En af to følgende måder skal benyttes ved sløjfning af overjordiske tanke og kældertanke.

1. Afblænding af anlægget
Tanken tømmes og bundsuges for restindhold.
Påfyldningsstudsen afmonteres og tanken afproppes.
Team Miljø kontaktes.

2. Fjernelse af anlægget
Tanken tømmes og bundsuges for restindhold.
Tanken afhentes af eller afleveres til godkendt modtager.
Team Miljø kontaktes.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Vær opmærksom på, at hvis en tank eller udgravning tildækkes inden syn, kan kommunen kræve jorden afgravet på grundejerens bekostning, hvis der er mistanke om at tanken kan have forurenet.

Hvis du konstaterer eller har mistanke om, at dit tankanlæg er utæt eller der er sket spild, så skal du straks rette henvendelse til Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø - miljoe@fredensborg.dk telefon 72 56 59 07
Større akutte forureningsuheld, skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Fredensborg Kommune
Center for Plan og Miljø

Tlf: 72 56 59 07 eller 72 56 50 00

Email: miljoe@fredensborg.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Fredensborg kommune

Ønsker sløjfning af nedgravet 2500 liter olietank.

Ønsker sløjfning af nedgravet 2500 liter olietank indeholdende rest af cirka 50 liter olie. Venlig hilsen Kjell, Fredensborg

Sløjfning af nedgravet glasfiberarmeret olietank.

Tilbud på sløjfning af nedgravet glasfiberarmeret olietank 2500 liter. Efter de lovpligtige forskrifter gældende. Venlig hilsen Jannit, Fredensborg

Pris på afblænding af olietank.

Pris på afblænding af olietank: Arbejdet omfatter: Skæring af 60×60 cm. hul i tank. Rengøring iflg. forskrifter. Udfylder dokumentation til Kommunen. Kunden udfører: Graver et hul på 1 x 1m. ned til tank. Tildækker tank efter godkendelse. Tanken er en 1500 liter Roug cylindrisk stål tank Der ca. 25 l. rest olie i tanken. Tanken…

Tilbud på jordbundsundersøgelse.

Tilbud på jordbundsundersøgelse i Fredensborg. Eksisterende hus skal evt. nedrives og der skal bygges nyt. Venlig hilsen Jesper, Fredensborg

Tilbud på lokalisering af olietank.

kan i give et tilbud på lokalisering af olietank. Vi har en olietank opført i vores BBR, men der er ingen placering af den. Vi er lige nu i gang med at lave en tilbygning og vil gerne sikre os, at vi ikke beskadiger tanken under byggeriet. Venlig hilsen Robert, Fredensborg

Fjernelse af 1000 liter tank.

Vi søger et firma, der kan fjerne udendørs og overjordisk 1000 liter tank. Den er placeret på et let tilgængeligt stativ, da vi skifter til jordvarme hen over sommeren. Tanken står i Fredensborg. Venlig hilsen Steffen, Fredensborg

Vi skal have tømt vores olietank.

Vi skal have tømt og afblændet vores nedgravede olietank. Kan I give en ca. pris? Adressen er i Fredensborg. Venlig hilsen Henrik, Fredensborg

Tilbud på tankscreening.

Jeg skal sælge min ejendom i Humlebæk. Hos BBR er der registreret en 2500 liter olietank, som er blændet formentlig i 1981, da der er registreret at den er tømt/afblændet og at der i 1981 er opstillet en 1200 liters beholder. Hvad vil det koste at: finde ud af om den stadig er i jorden…

Tilbud på tømning og afblænding.

I forbindelse med overtagelse af en ejendom i Humlebæk har vi konstateret, at den underjordiske olietank ikke er tømt og afblændet, som det ellers var oplyst til kommunen fra de tidl. ejere (dødsbo). Vi ønsker nu at tømme og afblænde og vil derfor gerne have et tilbud fra jer på dette arbejde. Venlig hilsen Emilie…

Olietank ønskes registreret fjernet hos kommunen.

Hej Fensmark. Jeg har købt en byggegrund i Fredensborg på tvangsauktion, hvor olietanken af stål ikke er blevet registreret fjernet hos kommunen, som nu bede mig om dokumentation for dette. Hus og alt er fjernet inkl. olietanken. Kommunen beder om en magnetisk måling af området for med sikkerhed, at kunne slette olietanken fra deres arkiv.…