Sløjfning af olietanke i Esbjerg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Villaolietanke (tanke til opbevaring af fyringsolie til boligopvarmning)
Tanke til opbevaring af andre olieprodukter, f.eks. diesel, benzin og smøreolie.
Der er særlige regler for meget store tanke eller for tanke med andet indhold.

Olietanke kan være nedgravede, overjordiske eller inden døre. De findes i mange størrelser og materialer.

Hvis din ejendom har olietanke skal disse fremgå af ejendommens BBR. Du kan kontrollere ejendommens BBR på OIS.dk . Er der uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og registreringen i BBR, skal du henvende dig til Miljø for at få oplysningerne ajourført.

Husk derfor altid at anmelde, hvis du sløjfer, udskifter eller etablerer en olietank.

Oliefyret er på vej ud - hvad så?
Oliefyret er på vej ud som følge af energiaftalen fra foråret 2012.

Allerede fra 2013 er det blevet forbudt at installere oliefyr i nye huse, og fra 2016 er det ikke længere tilladt at installere oliefyr i eksisterende huse i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ.

Står du overfor at skulle udskifte olietanken til fyringsolie, bør du overveje om ejendommen har mulighed for at blive tilsluttet kollektiv varmeforsyning - eller etablere anden miljøvenlig varmekilde.

Kan din olietank aldersbestemmes?
En olietank skal kunne aldersbestemmes. Hvis dette ikke er muligt er tanken ulovlig, og du har pligt til straks at sløjfe olietanken.

Hvis du kender tankens alder, så sørg for at sløjfe den inden den bliver for gammel.

Sløjfning af olietank
Når en tank ikke længere er i brug, skal den sløjfes.

Sløjfningen skal anmeldes til Miljø. Anmeldelsen skal foretages senest 4 uger efter anlægget er taget ud af brug.

Når en olietank sløjfes skal den altid tømmes for olie og slam. Dette sker bedst ved opsugning af restproduktet, efterfulgt af 2 gange spuling med vand, og opsugning efter hver spuling. Det anbefales at kontakte et slamsugerfirma, som ligeledes kan bortskaffe restindholdet på en miljømæssig korrekt måde.

Sløjfning kan gøres på 2 måder:

Olietanken fjernes, eller
Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, således at påfyldning ikke kan finde sted.
Generelt anbefales det, at nedgravede olietanke som tages ud af brug, bliver gravet op.

Forsikringsordning for villaolietanke
Villaolietanke til opbevaring af fyringsolie til boligopvarmning er omfattet af Jordforureningsloven.
§§ 48 og 49 stiller krav om, at ejere af villaolietanke med et indhold under 6.000 liter skal have en lovpligtig ansvarsforsikring.

Der er automatisk tegnet ansvarsforsikring, hvis olien leveres af et olieselskab, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation. Liste over disse olieselskaber findes på Oliebranchens Miljøpuljes hjemmeside.

For at være omfattet af forsikringsordningen skal mindst 50 % af det areal, der opvarmes med fyringsolie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse olietanken og rørsystemet skal leve op til de fastsatte regler nedgravede olietanke, som tages ud af brug, graves op, da forsikringsordningen kun dækker i op til 6 måneder efter en olietank til fyringsolie er taget ud af brug.

Gode råd
Hvis du er i tvivl om din olietank opfylder reglerne, kan du henvende dig til din oliefyrstekniker eller til skorstensfejeren.

Indhold i olietanke
Hvilke stoffer er omfattet af olietankbekendtgørelsen?
Tanke til opbevaring af olieprodukter samt dampe af disse er omfattet af olietankbekendtgørelsen. Olieprodukter omfatter råolie samt alle ikke-vandopløselige mineralske olieprodukter, som eksempelvis:

 • fyringsolie
 • dieselolie
 • benzin
 • petroleum
 • smøreolie

Hvilke stoffer er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen?
Hvis du har en tank eller ønsker at etablere en tank med et stof, der ikke er omfattet af olietankbekendtgørelsen, skal du kontakte Miljø for at afklare, om det kræver en tilladelse fra kommunen. Det gælder uanset tankens størrelse. Det drejer sig f.eks. om:

 • affald hidrørende fra olieprodukter samt dampe af disse
 • bitumen og emulsioner heraf
  bioolie/vegetabilsk olie som f.eks. rapsolie
 • biobrændsel til erstatning for olieprodukter i form af alkoholer, fremstillet af biomasse som f.eks. bioethanol
 • biodiesel, fremstillet ved bearbejdning af vegetabilske eller animalske olier eller fedtstoffer som f.eks. fiskeolie

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Forurening fra fyringsolietank mindre end 6000 liter
Selv små forureninger med fyringsolie kan true grundvandet i området, eller give en afdampning, der kan gøre huset ubeboeligt.

Hvad gør jeg?
Hvis du konstaterer, at der er sket et udslip fra din fyringsolietank eller det tilhørende rørsystem, skal du:

forsøge at standse udslippet, f.eks. opsamle olien i tætte beholdere.
hvis det ikke kan standses, og/eller der løber mere ud end du selv kan fjerne, ring 112 (akut forureningsuheld)
Uanset om det er en gammel eller ny forurening:

kontakte Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø
anmelde skaden til TopDanmark, som administrerer forsikringsordningen. Tlf. 44 74 70 20 eller industri-skade@topdanmark.dk
Hvem er ansvarlig?
Hvis der sker spild af olie fra din olietank er du selv ansvarlig for oprensningen af olieforureningen, uanset om tanken er gammel eller ny, overjordisk eller nedgravet.

Forsikringspligt
Det er lovpligtigt, at ejere af olietanke har en ansvarsforsikring, der dækker i tilfælde af olieudslip.

Der er automatisk tegnet ansvarsforsikring, hvis olien leveres af et olieselskab, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation. Liste over disse olieselskaber findes på Oliebranchens Miljøpuljes hjemmeside.

For at være omfattet af forsikringsordningen skal olien skal være leveret fra en dansk olieleverandør mindst 50 % af det areal, der opvarmes med fyringsolie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse
olietanken og rørsystemet skal leve op til de fastsatte regler forureningen konstateres senest 6 mdr. efter at olietanken er taget ud af brug. Derfor anbefales det, at en  nedgravet tank graves op, når den tages ud af brug.
Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan forsikringsselskabet afvise at dække skaden, og i så fald skal du selv betale for at få fjernet forureningen. Prisen på oprensning ligger typisk i intervallet 500.000-1.000.000 kr., men der ses også eksempler på, at det koster mere.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit anlæg er lovligt, bør du få foretaget et tjek af en skorstensfejer eller oliefyrstekniker.

Forsikringen dækker ikke olie købt i udlandet
Hvis der sker en forurening med fyringsolie fra din olietank skal du kunne dokumentere, at olien er købt hos en dansk leverandør, da forsikringsselskabet ellers kan afvise at dække skaden, og i så fald skal du selv betale for at få fjernet forureningen. Olieselskaberne har oplysningerne, hvis de har leveret olie til dig.

Jo ældre en olietank og det tilhørende rørsystem er, jo større risiko er der for uheld og olieudslip.

Miljøregler skal derfor sikre, at jord og grundvand ikke forurenes med olie. Olietanke er omfattet af reglerne i Olietankbekendtgørelsen, som bl.a. stiller krav til olietanke, rørsystemer og sløjfningsterminer.

Hold øje med tanken og med forbruget. Hvis forbruget pludselig stiger, kan det skyldes, at der er gået hul på tanken.
Undgå spild. Spilder du, så fjern spildet.
Fjern jævnligt skidt og snavs under tanken, så du nemt kan holde øje med, om tanken er utæt.

Hvis uheldet er ude
Hvis der går hul på din olietank, eller hvis du spilder større mængder af olie eller benzin, har du pligt til straks at begrænse uheldet, og pligt til at anmelde uheldet til tlf. 112. Læs også Hvis du opdager en forurening

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Industrimiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf: 76 16 16 16

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Esbjerg kommune

Sløjfning af olietank.

Jeg har en olietank stående i kælderen, som vi gerne vil have fjernet. Den skal skæres i stykker for at komme op. Den er i princippet tom, men jeg ved ikke, om der skulle være en lille rest i bunden. Vi bor i Egebjerg ved Horsens. Venlig hilsen Kurt, Esbjerg

Bortskaffelse af olietønder.

Hej. Jeg skriver fordi jeg har 2 olietønder, som har stået ude ved vores center i mange år efterhånden, som jeg gerne skulle have fjernet. I den omgang ville jeg hører om det er noget i kunne være behjælpelige med. Og i så fald hvad det vil koste at få dem kørt væk. På forhånd…

Vi skal have fjernet en gammel olietank fra ca. 1972.

Vi skal have fjernet en gammel olietank fra ca. 1972. Tanken blev renset for olie ca. 1985 og skal blot fjernes. Den ligger gravet ned i hjørnet af en græsplæne/forhave. Huset ligger ca. 3 km uden for Ribe. Venlig hilsen Birgitte, Ribe

Jeg skal have sløjfet min fritstående olietank.

Jeg skal have sløjfet min fritstående olietank og kommunen siger, den skal tømmes og renses, de er ca. 170 liter tilbage. Hvad er prisen hvis jeg selv kører den bort bagefter? Venlig hilsen Peter, Bramming

Gammel olietank skal sløjfes og renses.

Min far har en gammel olietank der er nedgravet. Den skal sløjfes, renses og fyldes med sand. Den ligger ca. 1 meter ned og under fjernvarme og vand ledningen. Vi har gravet ned til den da vi troede vi selv kunne få den op men den ligger svært tilgængeligt. Den ligger også meget tæt på…

Hvad koster det at få opgravet og fjernet en olietank.

Jeg har en nedgravet olietank, der ikke har været i brug i mange år. Ejendommen har fået fjernvarme i 1977. Tanken blev dengang suget for olie og der kom sand i. Nu vil jeg godt have den opgravet og fjernet hvad koster det? Venlig hilsen Rudi, Esbjerg

Overjordisk, fritstående 1500 liters olietank skal fjernes.

Overjordisk, fritstående 1500 liters olietank skal fjernes. Den er ikke tilkoblet. Venlig hilsen jan, Gredstedbro

Vi vil gerne have tømt, renset og fjernet vores olietank.

Vi har en olietank på 1500 liter vi gerne vil have tømt, renset og fjernet. Der er gravet ned til den , ligger på ca. 1 m dybde. Den ene halvdel af tanken ligger under fjernvarme og vand forsyningen. Tanken ligger i Esbjerg N. Har I en god pris på det? Venlig hilsen Carola, Esbjerg

Tilbud på tømning og rensning af 2500 liter olietank.

Ønsker tilbud på tømning, rensning og afblænding af 2500 liter olietank. Ønsker også tilbud på hvad det vil koste med opfyldning af sand eller grus. Vi regner med at der mellem 200 til 300 liter i tanken. Venlig hilsen Else, Esbjerg

Tilbud på eftersøgning af olietank.

Vi vil gerne bestille en eftersøgning af olietank til kr. 2450 incl moms + en rapport for afmelding ved kommunen for 750 kr. incl moms hvis ikke der forefindes en tank. Venlig hilsen Martin, Esbjerg