Sløjfning af olietanke i Egedal kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Din tank skal sløjfes, når du ikke længere anvender den som olietank eller når sløjfningsterminen overskrides. Husk at afmelde tanken hos Kommunen.
Din tank har begrænset levetid, og skal sløjfes før eller senere. Tidsfristen for hvornår du skal sløjfe din tank afhænger af, hvornår din tank er produceret og hvilken type tank, den er. Du skal dog altid sløjfe din tank, hvis du ophører med at anvende den som olietank.

Du kan læse mere om sløjfningsterminer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Sløjningen af din tank skal følge visse regler for at undgå, at din gamle tank forårsager en jordforurening på din grund.

Er fabrikationsåret for din tank ukendt, skal den som udgangspunkt sløjfes straks.

Sådan sløjfer du din gamle tank
Skal du tage din gamle olietank ud af brug, skal du sløjfe den efter gældende regler. Minimumskrav til sløjfningen er

  • Tanken skal tømmes for restindhold
  • Tanken fjernes eller
  • Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, såldes at påfyldning ikke kan finde sted
  • Tanken afmeldes hos kommunen efter sløjfningen

Sådan afmelder du din gamle tank
Du afmelder din gamle olietank ved at udfylde og indsende "Afmeldeskema - olietanke" til Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune.

Kommunen skal have modtaget din afmelding inden fire uger efter, at du har sløjfet din tank.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Bortskaffelse af gamle olietanke, restolie og olieforurenet vand
Olietanke kan bortskaffes som storskrald eller på kommunens genbrugsstationer.

Aflevering til storskrald kræver at tanken er tømt for olie, og der er boret inspektionshuler i tanken. Du kan også aflevere dit gamle oliefyr til storskrald, her skal du bare sikre dig, at du har afmonteret alt elektronik.

Afleverer du tanken på genbrugsstationen, kræves at tanken er er rengjort og skåret i mindre stykker, så den kan håndaflæsses. Når du skal aflevere olietanken på genbrugsstationen, skal du kontakte personalet, som så viser dig, hvor tanken skal placeres på pladsen.

Har du en restolie eller olieforurenet vand, som du skal have bortskaffet, kan du aflevere op til 200 liter på genbrugsstationen. For at personalet på genbrugsstationen skal kunne håndtere olien og det olieforurenet vand, skal du aflevere væsken i 25 liters dunke eller derunder. Du skal kontakte genbrugsstationens personale, når du skal aflevere olien.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Opvarmes dit hus med olie, har du en olietank, som kan forårsage kraftig jordforurening. Det er dit ansvar at sikre dig, at din tank er lovlig.
Hvis dit hus opvarmes med olie, kan du i sjældne tilfælde være så uheldig, at din olietank eller dit rørsystem til tanken/i fyret springer læk. I disse tilfælde vil der kunne løbe olie ud fra dit anlæg. Den spildte olie kan give en kraftig jordforurening på din grund.

I takt med at erfaringerne er steget med olieforureninger fra private villaolietanksanlæg, er der derfor indført en række regler for villaolietanke, der i videst muligt omfang skal forebygge de kraftige jordforureninger. Det har nemlig vist sig, at jordforureninger fra olietanksanlæg kan være både dyre og komplicerede at rense op. Derfor er der også indført en lovpligtig forsikring for oliespild fra private villaolietanksanlæg.

Reglerne for olietanksanlæg går blandt andet på, at din tank og dit rørsystem skal udskiftes, når din tank opnår en vis alder. Som tankejer er det dit ansvar, at sikre dig, at dit olietanksanlæg overholder reglerne. Gør det ikke det, risikerer du, at din forsikring ikke vil dække oprensningen efter et oliespild. Er du i tvivl om dit tankanlæg overholder reglerne, skal du kontakte din oliefyrstekniker.

Opdager du en læk fra dit olietanksanlæg, skal du straks stoppe spildet. Er der tegn på at dit anlæg har forårsaget en forurening, skal du straks ringe til alarmcentralen på telefon 1-1-2, hvis skaden er akut.
Er uheldet ude og opdager du, at dit olietanksanlæg har givet anledning til en jordforurening, skal du straks stoppe spildet fra anlægget. Derudover skal du ringe til alarmcentralen på telefon 1-1-2, hvis der er tale om et akut spild.

Kontakt derefter Kommunens Center for Teknik og Miljø og anmeld spildet.

Hvornår skal du kontakte alarmcentralen?
Du skal ringe til alarmcentralen på telefon 1-1-2, når dit oliespild er akut. Ved akutte spild forstås i denne sammenhæng spild, der er af en betydelig størrelse og som er opstået pludseligt, og ikke har stået på i længere tid. Du skal eksempelvis ringe, hvis der ligger fri olie på jorden.

Kontakt din forsikring
Har du opdaget, at der er sket spild fra dit olietanksanlæg er det en rigtig god ide straks at kontakte din forsikring. Dit villaolietanksanlæg er som udgangspunkt dækket af en forsikringsordning, når din tank er lovlig, og du får leveret olie fra de gængse leveringsfirmaer. Når forsikringen kontaktes vil den typisk straks vurdere, hvilke tiltag, der skal foretages på din ejendom.

Hvis du opvarmer din bolig med olie fra en villaolietank, skal du som ejer af en olietank være omfattet af en forsikring. Denne forsikring skal dække udgifter til oprensning af evt. jordforurening, der er opstået i forbindelse med din olietank eller dit oliefyr.

Forsikringen for villaolietanke
Den 1. marts 2000 oprettede olieselskaberne i Danmark og Topdanmark Forsikring A/S i fællesskab en forsikringsordning, der betyder, at du som udgangspunkt automatisk er forsikringsdækket, hvis din tank er lovlig og du får leveret din olie fra bestemte olieselskaber. På Topdanmarks hjemmeside kan du læse mere om hvilke olieselskaber, der er med i forsikringsordningen og hvilke betingelser, der i øvrigt gør sig gældende i forbindelse med forsikringsordningen. Spørgsmål vedr. forsikringsordningen kan rettes til Topdanmark.

Derfor skal du reagere hurtigt
Der er en rigtig god grund til at du skal reagere hurtigt, hvis du opdager, at dit tankanlæg har spildt olie til omgivelserne.

Olie, der spildes på en jordoverfladen vil trænge ned i jorden. Jo mere olie, der spildes og jo længere spildet har stået på, jo længere vil olien kunne spredes og jo dybere vil den kunne trænge ned.

Olie der har fået lov at sprede sig omkring - og eventuelt under - et hus, er meget dyr og kompliceret at fjerne. Så selvom du har en forsikring, der betaler for hel eller delvis fjernelse af jordforureningen, kan en kompliceret oliespredning omkring dit hus, kræve at oprensningen af olieforureningen vil stå på i lang tid, og det er desværre noget, som ofte kommer til at berøre dig som beboer.

Hvad sker der når kommunen involveres?
Når du ringer til kommunen, vil Center for Teknik og Miljø typisk straks sende en medarbejder på tilsyn på din ejendom. Tilsynet foretages for at vurdere sagen, herunder om der er sket en jordforurening, og om kommunen har hjemmel i jordforureningsloven til at påbyde en oprensning af jordforureningen.

Har kommunen påbudshjemmel vil der blive udstedt et oprensningspåbud. Påbuddet vil formelt blive udstedt til tankejer, men er tankejer forsikringsdækket kører sagen oftest herefter mellem forsikringens miljørådgiver og kommunen.

Konstatering af olieforurening
Er der tegn på, at din olietank har forårsaget jordforurening, skal du straks kontakte Kommunens Center for Teknik og Miljø.

Kontaktoplysninger

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Center for teknik og miljø

Tlf: 7259 6000

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Egedal kommune

Fjernelse af gammel olietank.

Jeg vil gerne bede om et tilbud på, at få fjernet vores gamle tomme olietank på ca. 1200 liter. Den er ikke nedgravet, men står ca. 1/2 meter under terræn niveau inde i et skur, ved siden af indkørslen til huset. Venlig hilsen Martin, Egedal

Eftersøgning af olietank samt attest ønskes.

Der er tale om en eftersøgning, selvom ejer siger han ved hvor den ligger også skal vi have lavet en attest, så det er vel en gensløjfning? 😉 Vi har nemlig ikke en sløjfningsattest, men ejer siger den burde være korrekt sløjfet/afblændet. Venlig hilsen Kathrine, Stenløse

Tilbud på korrekt sløjfningsattest.

Vi er ved at sælge vores ejendom og der mangler en korrekt sløjfningsattest. I må meget gerne kontakte mig hurtigst muligt med henblik på en dialog og et tilbud på sløjfning. Venlig hilsen Lasse, Stenløse

Opgravning af afblændet plast tank.

Vi har købt et hus, hvor der forefindes en olietank på grunden, som vores advokat har rådet os til at få gravet op. Vores advokat har tidligere henvist kunder om at bruge jer, så derfor håber vi I kan hjælpe. Det drejer sig om en plast tank på 2500 liter, og en diameter på 1700mm.…

Sløjfningsattest af sandfyldt olietank.

Hej. I forbindelse med en handel i et dødsbo kræver køber sløjfningsattest. Egedal kommune har reg. tanken som sløjfet på baggrund af et telefonnotat fra afdøde tilbage i 2020. Arvingerne mener at vide, at tanken er sandfyldt. Hvad vil det koste at få jer ud og konstatere og bekræfte de faktiske forhold for efterfølgende attestering…

Tilbud på olieforureningstest.

Min kæreste og jeg er ved, at købe hus i Stenløse og har faktisk skrevet under på købsaftale. Vores advokat har efterfølgende gjort os opmærksomme på, at der tidligere har ligget 2 olietanke på grunden. Begge olietanke er sløjfet og gravet op. Den ene tank fra 1974 blev gravet op i 2005 og erstattet af en ny…

2500 liter olietank skal rengøres og sløjfes.

Har en 2500 liter olie kugletank i Ølstykke som skal rengøres og sløjfes. Venlig hilsen Frank, Ølstykke

Tjek korrekt sløjfning af olietank.

Tjekke at olietank er sløjfet korrekt og fylde den med sand, hvis den ikke allerede er det.Olietank er nedgravet under indkørsel, vi har en gammel tegning på, hvor den burde ligge i indkørslen. Venlig hilsen Martin, Stenløse

Hvad koster det at få opgravet 4000 liter olietank.

Hvad koster det at få opgravet en 4000 liter olietank gravet op og fjernet fra adressen. Venlig hilsen Ole, Veksø

Pris for tømning af en 1800 liter ståltank.

Pris for tømning af en 1800 liter ståltank, som står ovenpå jorden. (efter tømning kan jeg selv køre den ud på gårdsplads). Afmelding osv. til kommune. I løbet af vinteren. Venlig hilsen Sven, Egedal