Sløjfning af olietanke i Ærø kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Vejledende udtalelse om sløjfning af olietanke
Miljøstyrelsen har haft flere henvendelser fra såvel kommuner som borgere om ovenstående og har derfor udarbejdet denne skrivelse.
I det følgende er taget udgangspunkt i villaolietanke (og andre olietanke under 6.000 l), som udgør langt den overvejende del af tankbestanden i Danmark.

Fjernelse af restindhold
Ifølge olietankbekendtgørelsen skal ”eventuelt restindhold i anlægget fjernes” i forbindelse med sløjfning af en olietank. Med dette menes, at der efterfølgende ikke er noget indhold tilbage af betydning.

Fjernelse af restindhold i en nedgravet tank kan udføres ved at suge olie og eventuelt slam op med en vacuumpumpe via en slange eller et rør, som føres ned gennem påfyldningsrøret. Det er muligt at suge olien op, således at der er mindre end 1 cm olie/slam i bunden. For en 2.500 liters cylinderformet tank, som ligger helt vandret, svarer dette til en mængde på mindre end 3 liter. For en 5.900 liters tank, som i praksis er det største volumen for en villaolietank, svarer det til mindre end 5 liter. En sådan mængde er efter Miljøstyrelsens opfattelse så lille, at den er acceptabel at efterlade i tanken.
Man kan imidlertid ikke umiddelbart vide, om en cylinderformet tank ligger helt vandret, og derfor kan restindholdet efter opsugning være større end de før nævnte 3 – 5 liter. For at sikre sig mod dette, kan man, efter at have pumpet så meget som muligt af olien op først, tilføre et kvantum vand (f.eks. 50 liter) og pumpe igen. Herved vil man selv i en situation med en ikke helt vandretliggende tank kunne opnå en tilstrækkelig tømning.
En anden metode, hvor der tages højde for, at tanken ikke er helt vandretliggende, er at udføre en nivelleret måling af tankbundens beliggenhed i begge ender. Dette kræver, at der bores hul i tankens overside i den ende,
som er modsat påfyldningsrøret. Opsugning foretages herefter fra den dybestliggende ende, eventuelt kombineret med tilførsel af vand, som beskrevet ovenfor.

For overjordiske tanke kan fjernelse af restindhold ske ved opsugning, eller via bundprop/-skrue, hvis en sådan findes.

Ifølge olietankbekendtgørelsen skal ejeren senest 4 uger efter sløjfningen af villaolietanke meddele tilsynsmyndigheden, at anlægget er sløjfet samt ”oplysninger om de trufne foranstaltninger”.
Efter Miljøstyrelsens opfattelse betyder dette, at det som minimum skal meddeles, hvilken dato sløjfningen er sket, hvilken af de to sløjfningsmetoder (henholdsvis med eller uden fjernelse af tank), der er anvendt, og at restindholdet er fjernet.
Det kan anbefales, at foreliggende dokumentation for sløjfningen opbevares af ejeren, og at kopi medsendes til kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Rådhuset
Statene 2
5970 Ærøskøbing

Teknisk Afdeling

Tlf: 6352 5000

Email: post@aeroekommune.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra egnen

Tilbud på tømning og opgravning af olietank.

Jeg vil gerne have et tilbud på tømning, og opgravning eller bortskaffelse af olietank fra 1978. Jeg ved ikke hvilket materiale den er af, men kender beliggenhed, påfyldningsstuds, udluftning og der er tilkoblet en manuel pumpe. Der er formentlig stadig en rest dieselolie i, hvis ikke det er fordampet. Det er formentlig en 2500 liters…

Tanscreening samt tjek af korrekt sløjfning.

På Langeland, skal jeg finde ud af hvor en evt. olietank er nedgravet, hvis der er en. Herefter skal det undersøges om den er sløjfet korrekt og hvis ikke skal dette gøres. Send gerne et tilbud, samt hvornår det evt. kan udføres. Venlig hilsen Anders, Langeland

Nedgravet olietank skal undersøges.

Hej. Jeg skal finde ud af hvor en evt. olietank er nedgravet, hvis der er en. Herefter skal det undersøges om den er sløjfet korrekt og hvis ikke skal dette gøres. Send gerne et tilbud, samt hvornår det evt. kan udføres. Venlig hilsen Anders, Langeland

Bortskaffelse af olietank.

Jeg har en fritstående 1200 liter olietank (står udendørs ud til vej op ad hus) ved Humble på Langeland. Oliefyr er netop udskiftet med jordvarme og tanken skal bortskaffes. Hvad koster det at bortskaffe tanken? Venlig hilsen Jens, Langeland

Vi vil gerne have et tilbud på at få fjernet vores oliefyr.

Min mand og jeg er ved at overtage et hus. Der står en gammel olietank der ikke er i brug i et udhus, og ikke registret i BBR. Der er en anden nyere tank, der er i brug og som står frit udenfor. Den er tilknyttet oliefyr, og registeret i BBR. Vi vil gerne have…

Vi ønsker et tilbud på afblænding af vores olietank.

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der kunne være en nedgravet tank på grunden ved vores fritidshus. Tanken skulle ligge under gulvet i værkstedet. Vi har fået fjernet en tank, der stod i værkstedet. Vi har gravet ned for at finde den, og har fundet påfyldningsstudsen. Vi ønsker et tilbud på afblænding af tanken.…

Hvad vil det koste at få afhentet olien og fjernet olietanken?

Forespørgsel: Hej . Jeg har en olietank ,gammel og rusten, med ca 180 liter olie i . Den er i kælder under huset ,som dog er i jordplan, da grunden skråner . H ad vil det koste at få afhentet olien og fjernet tanken. Mvh Signe, Lohals