Sløjfning af olietanke i Aarhus kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Uanset om du vil etablere eller sløjfe en olietank, skal du bruge vores digitale olietanksblanket. Du skal også kende miljøreglerne for olietanke.

Hvis du har en olietank er til opvarmning, er der er en række regler, du skal være opmærksom på. Det gælder også, hvis du ikke længere skal bruge din olietank.

Det er kun firmaer, der er kvalificerede til arbejdet og har en relevant erhvervs- og produktansvarsforsikring, der må etablere tank og rør.

Hvis du ønsker at sløjfe en olietank, skal kommunen have besked senest fire uger efter sløjfningen.

Miljøregler for olietanke
Har du en olietank, skal du overholde visse miljøregler. De er beskrevet i olietankbekendtgørelsen, som handler om tanke og rør, der anvendes til mineralolieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.).

Reglerne kan virke omfattende - men baggrunden for de mange regler er at sikre, at olietank og rørsystem er tætte, så der ikke lækkes olie ud i jorden eller grundvandet.

Villaolietanke er tanke under 6.000 liter til boligopvarmning. Du kan læse mere om reglerne for dem på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Sløjfningsterminer for villaolietanke
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor lang levetid de forskellige typer tanke under 6.000 liter har, og hvornår de skal tages ud af brug. I fagsprog kaldes det sløjfningsterminer.

Når du ikke længere skal bruge din olietank
Når din olietank tages varigt ud af brug, skal anlægget sløjfes.
I den forbindelse skal tank og rør tømmes for eventuelle rester.

For nedgravede tanke skal sløjfningen afsluttes på en af følgende måder:
1) Tanken og rør fjernes.
2) Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, så der ikke kan fyldes på anlægget igen.

Senest fire uger efter sløjfning skal du oplyse til Aarhus Kommune, at tanken er sløjfet og for nedgravede tanke skal du oplyse, om tanken er fjernet, eller om den er blevet afblændet, som beskrevet ovenfor.

Vi anbefaler, at du får opgravet og fjernet nedgravede tankanlæg (tank og rør) i forbindelse med sløjfning.

Forsikringsordning for villaolietanke
Er din private olietank mindre end 6.000 liter, og er mindst 50 procent af det opvarmede areal bolig, er du automatisk omfattet af en forsikringsordning gennem Topdanmark Forsikring A/S, hvis du får olien leveret af et olieselskab, der er omfattet af ordningen. Forsikringen dækker oprydninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg.

Alle villatanke skal have enstrenget rørsystem fra tank til oliefyr, og alle overjordiske villaolietanke skal have en overfyldningsalarm. Lad oliefyrsmontøren tjekke, om tankanlægget opfylder de gældende regler.

Dokumenter om olietanke
Får du brug for dokumenter, som tidligere er indberettet om olietanke på din ejendom, har vi gemt dem til dig. Det vil sige, at du for eksempel kan finde tømningsattester mv., hvis de er indberettede.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Udslip fra olietank
Har du mistanke om, eller konstaterer du udslip fra en olietank, har du pligt til at underrette Virksomheder og Jord i Teknik og Miljø på tlf. 89 40 45 22.

Ved akutte uheld skal du ringe 1-1-2.

En hurtig indsats er afgørende for miljøet, lige som det er med til at begrænse en eventuel oprydning mest muligt.

Du skal altid underrette os, hvis du konstaterer forurening fra din olietank. Har du konstateret jordforurening eller har du spørgsmål, kan du kontakte os. Hvis du opdager en akut forurening fra en olietank uden for vores åbningstid, skal du følge retningslinjerne for miljøuheld.

Dækker forsikringen?
Stammer forureningen fra en olietank med et rumindhold på under 6000 liter, der helt eller delvist bruges til boligopvarmning, er tanken formentlig omfattet af forsikringsordningen for villaolietanke, som Olieselskaberne har tegnet ved Topdanmark. I tilfælde af oliespild anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter selskabets skadeafdeling:

Konstaterer du et olieudslip, skal du:
- Standse olieudsivningen så hurtigt så muligt
- Begrænse oliespildet i jorden.

Friske olieprodukter spreder sig hurtigt i jorden. Det har derfor stor betydning for omfanget af jordforureningen, at du får standset udsivningen af olie, og at du hurtigt får fjernet den forurenede jord. En hurtig indsats kan i mange tilfælde sikre, at den forurenede jord kan fjernes helt, og at din ejendom kan undgå at blive kortlagt efter lov om forurenet jord.

For at dokumentere oprensningen efter olietanke skal du få udtaget renbundsprøver fra både tankgravens (udgravningens) bund og sider, og hvis der har været forurening ved påfyldninger og føderør skal der også tages renbundsprøver her. Det nødvendige antal renbundsprøver og placeringen af dem vil bero på omfanget af oprensningen, og skal i det enkelte tilfælde aftales nærmere med os.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Natur og Miljø – olietank
Tlf: 89 40 44 00

Email: jord@mtm.aarhus.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra aarhus kommune

Tilbud på rensning og opskæring af olietank.

Jeg har en olietank på 1200 liter der er placeret i min kælder. Jeg vil gerne have et tilbud på rensning og efterfølgende opskæring af tanken i stykker, der kan gå op gennem en lem i gulvet på 50*90 cm. Adressen er i Aarhus kommune. Venlig hilsen Jørgen, Aarhus

Opgravning og indberetning til kommunen.

Hej. Vi fik fjernevarme i efteråret og vvs firma sørgede for at tømmer og afblænde den nedgravede tank. Den er ca. 20 år gammel, andet ved vi ikke om den. Kan vi få et tilbud på opgravning og efterfølgende indberetning til kommunen så den kan sløjfes i BBR? Venlig hilsen Anders, Egå

Pris på tankscreening og sløjfning.

Det fremgår af BBR, at vi har en negravet olietank, som er i drift. Vi har boet i huset siden 01.09.1995 og har i perioden haft fjernvarme. Det viste placering er formentlig forkert, jeg mener, at tanken er placeret på husets nordlige side i carporten. Kan jeg få en pris på tankscreening og sløjfning Venlig hilsen…

Opgravning og bortskaffelse af olietank.

Jeg har en nedgravet olietank, som jeg godt vil have fjernet, da vi har fået fjernvarme. Det er en 1500 liter ståltank med polyesterbeklædning fra 2006, og den er tømt for olie. Det drejer sig om opgravning, bortskaffelse og genopfyldning af hullet. Tanken er placeret ca. 1,5 m. fra carport. Jeg vil gerne have et…

Fjernelse af olietank og undersøgelse af forurening.

Vi er ved at købe et hus, hvor der er nedgravet en olietank. I den forbindelse har vi fået indskreveti købsaftalen, at tanken skal fjernes, og jorden skal undersøges for forurening, før købsaftalen går i orden. Huset med olietanken ligger i Højbjerg. Den er nedgravet i 1973, og er angivet som en tank under 6000…

Jeg har en olietank som skal fjernes.

I forbindelse med at jeg sal have installeret en ny varmepumpe, har jeg en olietank der skal fjernes. Jeg vil høre om I kan hjælpe med dette? Den bliver installeret mandag d. 1/2-22 og skal fjernes inden da. Jeg ser frem til jeres svar. Venlig hilsen Mette, Solbjerg

Eftersøgning af nedgravet olietank.

Jeg er ved at købe et landbrug, hvor der muligvis befinder sig en nedgravet olietank. Den ligger muligvis i indkørslen. Jeg ville gerne have den eftersøgt snarest muligt. Venlig hilsen Sara, Aarhus

Sløjfning samt eftersøgning af tank.

Jeg skal i forbindelse med salg af hus bruge en tankattest på, at den er sløjfet korrekt. Der er tale om potentielt to tanke, hvor vi mener at den ene har afløst den anden, hvilket der desværre ikke er dokumentation for. Adressen er i Aarhus. Jeg vil gerne udbede et tilbud på dette. Venlig hilsen…

Fjernelse af olietank.

I forbindelse med at jeg skal have skiftet ny varmepumpe, har jeg en olietank der skal fjernes. Jeg ville høre om i kunne hjælpe med dette. Jeg bor i Aarhus. Venlig hilsen Mette, Aarhus

Tømning og afblænding af olietank.

Jeg har en overjordisk udendørs olietank på 6000 liter billigende i Aarhus, den skal tømmes, afblændes og påfyldningsstuds samt udluftningsrør afmonteres. Venlig hilsen Thor, Aarhus