Sløjfning af olietanke i Aabenraa kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Alle ændringer skal anmeldes.
Når du ændrer på forhold ved din(e) olietank(e) skal du anmelde det til kommunen. Du skal fortælle os, når du sløjfer olietanken, dvs. tager den ud af brug, når du fjerner den eller får en ny tank. Du skal bruge oplysninger om tanken fra tankattesten eller tankpladen, når du anmelder ændringer.

Skal din olietank ikke bruges mere, skal den sløjfes. Dvs. tanken skal tømmes helt ved oppumpning af de sidste olierester i bunden. Derefter skal alle rør afmonteres og lukkes af, så det ikke er muligt at fylde olie på ved en fejl. Du skal give kommunen besked om sløjfning af tanken senest 4 uger efter sløjfningen.

Olietanke i BBR og andre arkiver
Kommunen opdaterer BBR ud fra de oplysninger om olietanke, som du anmelder. Kommunen arkiverer dine oplysninger om olietanke, så de kan bruges f.eks. i forbindelse med salg af ejendommen.

Alle olietanke som er i brug i dag, skal være typegodkendte og forsynet med en tankplade. Tankpladen indeholder oplysninger om tankens type og produktionsår. På baggrund af disse oplysninger kan du afgøre om tanken er lovlig. Er du i tvivl kan du få hjælp hos kommunen.
Forskellige tanktyper: Både tanken og de tilhørende rørføringer skal være lovlige.

Du skal bruge oplysninger om tanken fra tankattest eller tankplade for at afgøre om tanken er lovlig. Har du ingen oplysninger om tanken kan kommunen måske finde oplysningerne i arkivet.

Overjordiske ståltanke under 6000 l (både inden- og udendørs)
Typegodkendte tanke med indvendig belægning eller offeranode er lovlige 40 år efter fabrikationsår.
Øvrige tanke er lovlige 30 år efter fabrikationsår.
Hvis du ikke kan finde oplysninger om tankens alder er tanken ulovlig og og skal tages ud af brug, dvs. at den skal sløjfes.

Overjordiske plasttanke under 6000 l (både inden- og udendørs)
Dobbeltvæggede: er lovlige 40 år efter fabrikationsår.
Enkeltvæggede: er lovlige 25 år efter fabrikationsår.
Hvis du ikke kan finde oplysninger om tankens alder er tanken ulovlig og skal tages ud af brug, dvs. at den skal sløjfes.
Nedgravede ståltanke under 6000 l
Typegodkendte tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse og udvendig glasfiberarmeret polyesterbelægning er lovlige 50 år efter fabrikationsår.
Typegodkendte tanke med udvendig, glasfiberarmeret polyesterbelægninger lovlige 40 år efter fabrikationsår.
Anden typegodkendt udvendig belægning er lovlige 50 år efter fabrikationsår.
Hvis du ikke kan finde oplysninger om tankens alder er tanken ulovlig og skal tages ud af brug, dvs. at den skal sløjfes.

Nedgravede plasttanke under 6000 l
Er lovlige 45 år efter fabrikationsår.
Hvis fabrikationsåret er ukendt skal tanken sløjfes senest 31. marts 2015.
AJVA-plasttanke
AJVA plasttanke er ulovlige og skal tages ud af brug, dvs. at den skal sløjfes.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Forsikring mod olieforurening
Når du køber fyringsolie i Danmark er du automatisk omfattet af en forsikring, der sikrer dig oprensning af forurening fra din olietank. Din tank er kun omfattet af forsikringen, hvis den er lovlig.
Køber du ikke olie i Danmark, skal du selv sørge for en forsikring.

Villaolietankforsikringen er en lovbunden ansvarsforsikring, der sikrer grundejere med oliefyr mod uoverskuelige konsekvenser af en olieforurening. Forsikringen administreres af Topdanmark. Når du anmelder en forurening fra en villaolietank, der er omfattet af forsikringen sørger Kommunen for, at forureningen bliver anmeldt til forsikringen. Forsikringens miljørådgiver undersøger omfanget af forureningen og står for oprensningen under forsikringsordningen.

Regler for forsikringen
Du er omfattet af forsikringen, hvis tanken bruges til boligopvarmning. Dvs. mindst 50 % af det areal, der opvarmes med olie skal bruges til boligformål.

  • Tanken skal være lovlig.
  • Tanken skal have været i drift indtil et halvt år før forureningen opdages.
  • Du skal have brugt fyringsolie købt i Danmark.
  • Tanken skal være i god stand.

Hvis du opdager forurening fra din olietank skal du straks anmelde forureningen til Kommunen eller miljøvagten på 112. Har du mulighed for selv at begrænse udslippet, f.eks. ved at sætte en balje under utætheden eller lign skal du gøre det.

Førstehjælp ved forureninger ved olietanke
Anmeld forureningen. Når du opdager en forurening fra din olietank, skal du hurtigst muligt underrette kommunen eller miljøvagten.
Begræns skaden, hvis det er muligt. Sørg for at få tanken tømt hurtigst muligt. Kommunens beredskab, din oliefyrstekniker eller dit forsikringsselskabs skadesservice kan hjælpe dig. Hvis det er muligt opsamles eller oppumpes spildt olie. Hvis det er en mindre utæthed kan du forsøge at sætte en beholder under, som kan opsamle yderligere spild.

Oprensning af forurening
Du skal ikke betale for oprensningen, hvis din tank er omfattet af villaolietankforsikringen.

Hvordan opdager du forurening
Forurening fra olietanke og oliefyrsinstallationer kan opdages på forskellig måde.

Hvis der går hul på en overjordisk olietank, opdages forureningen ofte, ved at der bliver fugtigt under tanken og der lugter af olie. Står tanken afsides kan der gå et stykke tid inden en mindre utæthed registreres.

Hvis en underjordisk tank bliver utæt, kan det tage længere tid at opdage forureningen. Ofte sker det ved at tanken er tom før forventet eller at det lugter af olie, når der graves i nærheden.

Større akutte udslip sker f.eks. hvis en tæret tank springer læk under påfyldning eller et rør er fejlmonteret. Forsvinder olien pludselig kan det være tegn på en større utæthed i tank eller rørsystem. Fyld ikke olie på tanken igen, før der er sikkerhed for at systemet er tæt.

Overjordiske plasttanke af mærket Kingspan/Titan R1225 fra perioden 2002-2004 har vist sig at være for dårlige. Flere tanke har fået revner. Har du en af disse tanke, skal du udskifte den straks.

Har du en overjordisk tank af plast fra 2002-2004, skal du kontrollere om den hører til den type, der kan risikere at revne. Der er tale om tanke af mærket Kingspan Titan R1225. Det vil sige, at tanken er på 1225 l. På tankattesten eller tankpladen skal du se, om der indgår et R i tankens nr.

Kingspan har opsporet en del af tankene og udskiftet dem. Der findes stadig tanke, som de ikke har kunnet opspore. Er din tank en af dem, bør du udskifte tanken snarest for at undgå risiko for forurening fra en tank, der springer læk. Hvis du er i tvivl kan du kontakte kommunen.

Kingspan Miljøcontainere har i perioden 2002 til 2004 produceret og forhandlet nogle plasttanke, som har vist sig ikke at være solide nok. Der opstår små revner i plasten, så tanken bliver utæt.

Du kan selv gøre noget for at sikre dig mod forurening fra din olietank. Sørg for at din overjordiske olietank står sikkert. Hold jævnligt øje med tanken. Hold øje med olieforbruget.
Du kan undgå en del problemer ved at holde øje med din olietank.

Overjordiske tanke
Tanken skal stå på et fast plant underlag. Den skal være hævet over jorden og være fri af vægge, så der kan strømme luft rundt om tanken. Overjordiske tanke bør opstilles beskyttet mod ydre påvirkninger. Sollys kan nedbryde plasttanke og mindske deres holdbarhed. Regn og fugt kan øge risikoen for tæring af ståltanke.

Hvis det er muligt kan tanken anbringes på en tæt betonflade med støbte kanter, så evt. spild holdes samlet under tanken.

Hold øje med overfladen på din tank, så du kan opdage tegn på tæring inden tanken bliver utæt.

Nedgravede tanke
Det er ikke muligt, at kontrollere overfladen på en nedgravet tank. I stedet kan du holde øje med olien i tanken ved at pejle tankens oliestand med jævne mellemrum og sammenlign med olieforbruget. Derved kan du hurtigere opdage et svind, som kan skyldes utætheder i tanken.

Tyveri
Forurening fra tanke kan også ske i forbindelse med tyveri af olie. Tænk dig derfor om, hvor du opstiller din tank, og om du har mulighed for at sætte en hængelås på påfyldningsstudsen. En indendørs tank bør stå i et aflåst rum, eller så den ikke er direkte synlig ude fra vejen. Hvis påfyldningsstudsen til den nedgravede tank er under et dæksel, kan der påsættes hængelås på dette.

Husk at afmelde automatisk påfyldning, hvis du afmonterer tanken. Hvis du køber et hus med oliefyr, så husk at få oplysninger om den tidligere ejer har haft automatisk påfyldning fra olieselskabet.

Rørføringer
Hold øje med rørføringen mellem tank og fyr. Især gennemføringer i mur og gulv er udsatte for tæring og skader.

Kontaktoplysninger

Aabenraa kommune
Kultur Miljø og Erhverv / Byg Natur og Miljø

Tlf: 7376 8961 el. 7376 7044

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Aabenraa kommune

Hvad ville det koste at få fyldt en sløjfet olietank?

Vi vil gerne vide, hvad det vil koste at få fyldt en sløjfet plastolietank fra 1976 på 2500 liter med grus eller sand. Huset/tanken er beliggende i Kruså. Venlig hilsen Kaja, Kruså

Sløjfning af olietank.

Sløjfning af olietank, i ved ikke med sikkerhed om den er hel tom. Venlig hilsen Søberg, Rødekro

Fjernelse af en 4000 liter olietank.

Fjernelse af en 4000 liter olietank. Den er nedgravet i græsplænen og indeholder ca. 200 liter fyringsolie. Venlig hilsen Arne, Aabenraa

Sløjfning af 3 olietanke.

BBR siger der er 3 olietanke i alt, hvor 2 af dem er nedgravet. Jeg ved ikke om de er blevet fyldt med sand og afblændet men jeg skal dokumentere det for, at sløjfe dem. Er det en opgave for jer? Adressen er i Padborg. Venlig hilsen Anders, Padborg

Tilbud på fjernelse af nedgravet olietank.

Fjernelse af nedgravet olietank 6000 liter beliggende i Aabenraa. Tanken opgraves og fjernes med certifikat / dokumentation til Aabenraa Kommune. Der er ca. 400 liter overskydende olie i tanken Hullet opfyldes med sand og der afsluttes med 30 cm muld og græs. Venlig hilsen Carsten, Aabenraa

Olietank der skal graves op og bortskaffes.

Jeg har en olietank der skal graves op og bortskaffes. Olietanken er afblændet og står under min indkørsel. Jeg forestiller mig at følgende skal laves: Fliser fjernesOlietank graves opNyt jord/sand bliver fyldt i hulFliser lægges tilbage (Behøver slet ikke at være pænt) Venlig hilsen Victor, Aabenraa

Sløjfning af olietank i fyrrum.

Jeg har en fritstående olietank i mit fyrrum, der er afmonteret og tømt for olie. Kender ikke mærket.Jeg vil gerne have den bortskaffet. Den kan komme igennem døren uden at blive skåret op. Venlig hilsen Michael, Aabenraa

Hjælp til lokalisering af afblændet olietank.

Min kæreste og jeg står og skal købe nyt hus. Handlen er næsten endelig, men der er lige et enkelt forbehold omkring en olietank, der er registreret på ejendommen. Olietanken er etableret i 1963 og står som nedgravet. Den er registreret som afblændet og sløjet, men der er usikkerhed omkring det, da der simpelthen ikke findes…

Har I en prisliste for jeres ydelser?

Hej Fensmark. Via en kollega har jeg fået oplyst at I er super dygtige til olietanke. Jeg tænker om der findes en prisliste fra jer på jeres ydelser? F.eks. afblænding af en olietank, kontrol af hvorvidt en olietank er korrekt afblændet og efterfølgende udstedelse af afblændingsattest o.l. På forhånd tak for svar. Venlig hilsen Brian,…

Opgravning og fjernelse af 2500 liter olietank.

Opgravning og fjerne olietank. Afblændet omkring år 1980.2500 liter, ligger tilgængelig i indkørsel. Venlig hilsen Lars; Aabenraa